Førs­te vara fra Far­sund?

Faedrelandsvennen - - ME­NING - ODD M. DJØSE­LAND

La meg først gra­tu­le­re Ing­rid Wil­liam­sen som sis­te vara­med­lem til Frp’s sen­tral­sty­re.

●● Det er all­tid moro å vin­ne kamp­vo­te­rin­ger, og du vil sik­kert gjø­re en god jobb for par­ti­et.

Selv­skryt bør man lyt­te til, for den kom­mer som re­gel fra hjer- tet, he­ter det visst. Men Wil­liam­sen tar nok litt hardt i når hun sier hun er den førs­te vara­med­lem til Frp’s sen­tral­sty­re fra Far­sund.

Kan­skje en idé å lese noen av de gam­le pro­to­kol­le­ne om lo­kal­par­ti­ets his­to­rie? Al­le­re­de for ca. 30 år si­den, mens det ennå var litt liv og ak­ti­vi­tet i lo­kal­la­get i Far­sund, ble nem­lig un­der­teg­ne­de valgt som vara­med­lem til sen­tral­sty­ret. Men jeg hus­ker ikke om det var som 1. el­ler 2. vara­med­lem. Den gang ble vara­menn kun inn­kalt ved for­fall fra noen av de fas­te med­lem­me­ne, men jeg var så hel­dig å få møte i sen­tral­sty­ret fle­re gan­ger i lø­pet av min pe­rio­de.

Det var me­get in­ter­es­sant, for der re­pre­sen­te­rer man jo hele lan­det, ikke bare sitt lo­kal­lag / fyl­ke el­ler dis­trikt. Deri­mot satt jeg i 4 år som førs­te vara­mann til Stor­tin­get, uten å møte en enes­te gang! Jeg har vært mas­se gan­ger på Stor­tin­get, men det har vært i an­nen sam­men­heng.

Jeg øns­ker Wil­liam­sen lyk­ke til med det sen­tra­le og kjempe­spen­nen­de ver­vet – til gle­de For Folk Flest!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.