Sen­ter­par­ti­ets li­be­ra­le inn­vand­rings­po­li­tikk

Faedrelandsvennen - - ME­NING - MA­KVAN KAS­HEI­KAL, le­der av De­mo­kra­te­ne i Nor­ge

Sen­ter­par­ti­et tar vel­ge­re fra Frem­skritts­par­ti­et. Par­ti­et er, i lik­het med De­mo­kra­te­ne i Nor­ge, imot ar­beids­inn­vand­ring fra euro­pe­is­ke land.

●● Men sam­ti­dig fø­rer Sen­ter­par­ti­et en li­be­ral asyl- og inn­vand­rings­po­li­tikk, og god­tar med and­re ord å ta inn man­ge inn­vand­re­re fra land uten­for Euro­pa som tren­ger job­ber når de blir bo­satt i Nor­ge. Et gans­ke mer­ke­lig pa­ra­doks.

Da Stor­tin­get i fjor be­hand­let re­gje­rin­gens for­slag om inn­stram­nin­ger i asyl­po­li­tik­ken stem­te Sen­ter­par­ti­et imot fle­re vik­ti­ge for­slag. Re­gje­rin­gen fore­slo at en inn­vand­rer må ha vært i jobb el­ler un­der ut­dan­ning i tre år før han/ hun kan få sin fa­mi­lie hit. Sen­ter­par­ti­et stem­te imot. Re­gje­rin­gen fore­slo at mindre­åri­ge, dvs. asyl­sø­ke­re un­der 18 år, uten be­skyt­tel­ses­be­hov, skal få mid­ler­tid opp­hold i Nor­ge, i ste­det for va­rig. Sen­ter­par­ti­et stem­te imot. Re­gje­rin­gen vil­le heve bo­tids­kra­vet for per­ma­nent opp­hold fra tre år til fem år. Sen­ter­par­ti­et stem­te imot.

Sen­ter­par­ti­et stem­te også for fle­re li­be­ra­li­se­rings­for­slag frem­satt av Ven­st­re, KRF og SV, som ek­sem­pel­vis å be re­gje­rin­gen bi­dra i EUS re­lo­ka­li­se­rings­ord­nin- ger ved å ta imot flykt­nin­ger fra Ita­lia/hel­las og fra Tyr­kia, i til­legg til flykt­ninge­kvo­ten.

Frem­skritts­par­ti­et er i ho­ved­sak imot inn­vand­ring fra land uten­for Euro­pa, men til­hen­ger av ar­beids­inn­vand­ring fra EØSland. Sen­ter­par­ti­et er mot ar­beids­inn­vand­ring fra Eøs-land, men i ho­ved­sak for en li­be­ral inn­vand­ring fra land uten­for Euro­pa. Kun De­mo­kra­te­ne i Nor­ge er imot både ar­beids­inn­vand­ring fra Eøs-land og til­hen­ger av en streng asyl- og inn­vand­rings­po­li­tikk fra land uten­for Euro­pa.

Nord­menn som er imot masse­inn­vand­ring, og for­står hvil­ke pro­ble­mer det ska­per for Nor­ge, gjen­nom blant an­net press på bo­li­ger, in­fra­struk­tur, helse­tje­nes­ter og vel­ferds­go­der, bør ver­ken stem­me på Frem­skritts­par­ti­et el­ler Sen­ter­par­ti­et, men på De­mo­kra­te­ne i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.