Fyl­kes­mann – hvor­dan er det mu­lig?

Faedrelandsvennen - - ME­NING - JO­HANNE OG REI­DAR GJEDREM (79 og 80 år), Song­da­len

At mik­ro­fo­ner på Ju­støy­fa­mi­li­ens Bi­bel­cam­ping ikke kan bru­kes til tale på fre­da­ger og lør­da­ger – det er kun lov med sang og mu­sikk 6 gan­ger i lø­pet av 5 uker – at hytte­na­bo­er slip­per unna på­lag­te lyd­må­lin­ger – at fyl­kes­man­nen opp­ford­rer fle­re hytte­na­bo­er til å kla­ge?

På bi­bel­cam­pin­gen har vi fe­riert hver som­mer si­den 1964. Her er det ro­lig og barne­venn­lig uten noen form for støy. Det er ak­ku­rat der­for vi kom­mer igjen år etter år, til tross for vår høye al­der (80). Hele fa­mi­li­en har «vokst opp» her og barn og barne­barn har gle­det seg til hver som­mer. Hver­ken vi el­ler våre barn og barne­barn har til­syne­la­ten­de fått hør­sel­ska­der el­ler va­ri­ge men av å ha vært på cam­ping­plas­sen 5 uker om som­mer­en. Triv­sels­fak­to­ren har vært svært høy. Et rus­fritt til­bud til ung­dom, barne­ar­beid og mø­ter for de voks­ne gjør som­mer­en per­fekt. 2 hytte­ei­ere blir trodd på at det er helse­ska­de­lig på en slik plass. Hvor­dan er det­te mu­lig? Bi­bel­cam­pin­gen på Ju­støy ble star­tet for mer enn 50 år si­den. 2 hytte­na­bo­er som flyt­tet til se­ne­re har kla­get på støy fra cam­pin­gen. Fyl­kes­man­nen gjør nevn­te ved­tak og be­grun­ner det­te med at lyd fra virk­som­he­ten er helse­ska­de­lig. I etter­tid etter at ved­tak var gjort, opp­ford­ret fyl­kes­man­nen fle­re hytte­ei­ere til å sen­de inn kla­ger. «Han om­ta­ler det som en god ide». I til­legg bru­ker han dis­se nye kla­ge­ne som be­grun­nel­se for sitt tid­li­ge­re ved­tak. Har fyl­kes­man­nen tatt par­ti i sa­ken? Hvor­dan er det­te mu­lig?

Det for­hold at fyl­kes­man­nen lyt­ter mer til 2 hytte­na­bo­er enn fle­re tu­sen cam­pin­gjes­ter er for oss me­get un­der­lig. Vi er så­pass gam­le at vi vet at stats­mak­ta kan ta feil. Vi er kjent med at cam­ping­plas­sen har brukt fle­re hundre­tu­sen kro­ner på lyd­må­lin­ger for å til­pas­se seg de kra­ve­ne fyl­kes­man- nen har på­lagt. Men, det ser ut som om fyl­kes­man­nen ikke vekt­leg­ger det­te i det hele tatt. Dis­se lyd­må­lin­ge­ne vi­ser at vo­lum som er målt un­der en kon­sert kan sam­men­lig­nes med en fot­ball­kamp med barn. Sam­ti­dig må ikke dis­se to hytte­na­bo­ene (kla­ger­ne) ta lyd­må­lin­ger in­nen­dørs i sine hyt­ter, selv om de først var på­lagt å gjø­re det­te. Hvor­dan er det­te mu­lig? Er ti­den kom­met så langt at kris­ten virk­som­het ikke len­ger er vel­kom­men selv på Sør­lan­det.

Vi kjen­ner også til at Fyl­kes­man­nen har gjort ved­tak uten først å ha vært på be­fa­ring un­der drif­ten – han var der visst­nok en gang midt på vin­te­ren i mars-må­ned? Hvor­dan er det­te mu­lig?

På cam­ping­plas­sen er al­le ge­ne­ra­sjo­ner re­pre­sen­tert, og

❞ Dis­se lyd­må­lin­ge­ne vi­ser at vo­lum som er målt un­der en kon­sert kan sam­men­lig­nes med en fot­ball­kamp med barn.

hvor­for har ikke fyl­kes­man­nen spurt oss om hvor­dan vi opp­le­ver lyd­ni­vå­et? Man­ge av cam­ping­gje­s­te­ne har sendt brev til fyl­kes­man­nen og kla­get på ved­ta­ket. Hvor­for blir ikke dis­se in­vi­tert til drøf­tings­mø­ter sam­men med fyl­kes­man­nen?

Vi bor ikke langt fra Høl­len Bryg­ge i Søg­ne. Her har sam­me fyl­kes­mann be­stemt at det kan være le­ven­de mu­sikk til 24:00 i hel­ge­ne, til tross for kla­ger fra man­ge na­bo­er. I møte­tel­tet får man ikke snak­ke i en mik­ro­fon fre­da­ger og lør­da­ger. Er det­te for­skjells­be­hand­ling? Hvor­dan er det­te mu­lig?

Vi vil be om at noen må gri­pe inn. Al­le som er imot slik be­hand­ling opp­ford­res til å si ifra. Hvis ikke, tror vi cam­ping­plas­sen blir lagt ned. Det­te må ikke skje. Det vi vil være et stort tap for al­le, både cam­ping-gjes­ter, Lil­le­sand kom­mu­ne og hele Sør­lan­det.

Inn­leg­get er for­kor­tet. Red.

FOTO: LARS HOL­LE­RUD

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.