Fly me to the end of…

Faedrelandsvennen - - ME­NING - HANS BENT­SEN

Det er så godt for både kropp og mil­jø at jeg syk­ler til job­ben.

●● Jeg får god sam­vit­tig­het og kred fra mine om­gi­vel­ser, og kan­skje stan­ser is­smel­tin­gen i An­tark­tis på grunn av sli­ke som meg?

Men så åp­ner jeg avi­sen og får al­le dis­se her­sens til­bu­de­ne som lok­ker med dei­li­ge da­ger i Mala­ga og Mal­di­ve­ne og bil­li­ge fly­tu­rer til New York og Lon­don. Nå er det jo like bil­lig med en hei­sa­tur til Lon­don som en kveld på Tel­fords, ten­ker jeg og tryk­ker på ”kjøp”.

Så be­gyn­ner jeg å reg­ne ut hvor man­ge syk­kel­tu­rer jeg må fore­ta for å kom­pen­se­re for den for­uren­sin­gen jeg bi­drar til ved å ta en slik fly­tur, og jeg kom­mer til at det er ufat­te­lig man­ge.

Kon­klu­sjo­nen blir at jeg må slut­te å reg­ne og at hvis jeg skal fly må det være for­di jeg ”for­tje­ner” det etter å ha syk­let en lang og mørk vin­ter i snø­slaps på dår­li­ge dekk.

Dess­uten kan det vel ikke være så far­lig for mil­jø­et med en li­ten fly­tur si­den det bare er ca 4 pro­sent av ver­dens be­folk­ning som flyr? 96 pro­sent av men­nes­ke­ne på jor­da flyr ikke, og det er jo bra, for hvor­dan vil­le ver­den og An­tark­tis el­lers sett ut?

Godt å være rik og litt uføl­som for ver­dens pro­ble­mer, så len­ge det va­rer…

Og det er vel frem­de­les nok is i An­tark­tis til å kjø­le ned den drin­ken som jeg har be­stilt på KLM­fly­et.

Skål, og god tur.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.