– Set­ter opp et feel­good-show

Kan man lage et hu­mor­show om noe så dys­tert som ver­dens un­der­gang? Det me­ner den pre­mie­re­kla­re trio­en bak « På Ny­klip­te Sti­er » .

Faedrelandsvennen - - KUL­TUR - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

– I år set­ter vi opp noe så spe­si­elt som et eks­tra­va­gant feel­good­show om ver­dens un­der­gang. Vi har valgt å vise show­et i mai, så vi rek­ker det før jor­da går un­der i som­mer, sier Tho­mas Jør­stad Pet­ter­sen iro­nisk og ler.

23. mai har fore­stil­lin­gen «På Ny­klip­te Sti­er: The Fi­nal Count­down» pre­miere ved ute­sce­nen på Lil­le­sand Ho­tel Nor­ge. Og som tid­li­ge­re står Tho­mas Jør­stad Pet­ter­sen, Lars Emil Ni­el­sen og Trond Hans­sen bak det hele.

– Den egent­li­ge grun­nen til at vi kjø­rer show­et i mai er at Lil­le­sand har blitt en fan­tas­tisk kul­tur­by om som­mer­en, hvor det skjer noe hele ti­den. Vi tenk­te der­for å for­len­ge som­mer­en litt med å be­gyn­ne tid­li­ge­re, leg­ger Lars Emil Ni­el­sen til.

DI­NO­SAU­RER

Ni­el­sen, som for man­ge er kjent fra uli­ke Kil­den-opp­set­nin­ger som «Jury­en: 12 Ed­svor­ne» og

«Gut­ta i Tre­hu­set», sier vi­de­re at årets show be­står av nes­ten bare nye ka­rak­te­rer og sket­sjer.

– Show­et inne­hol­der alt fra di­no­sau­rer til Euro­pe-glam­rock­pa­ryk­ker, «dooms­day-prep­pers», skinn­hel­li­ge glad­mun­ker, men også et gjen­syn med vår fas­te ka­rak­ter «Be­rit» – som mildt sagt er et nev­ro­tisk kvinne­men­nes­ke, sier Ni­el­sen.

– Dere skal alt­så top­pe fjor­årets fore­stil­ling med di­no­sau­rer?

– Hehe ja! I fjor had­de vi en «ele­fant» på sce­nen, og i år kjø­rer vi der­for på med «ekte» di­no­sau­rer kjøpt på ebay. De har holdt på med standup i mil­lio­ner av år, så hu­mo­ren de­res er kan­skje litt ut­da­tert? Vi får se.

– Den er kan­skje ikke så tid­løs som de trod­de, leg­ger Jør­stad Pet­ter­sen til.

SKINN­HEL­LI­GE MUN­KER

Munke­trio­en «De sis­te da­gers skinn­hel­li­ge» er noen av de nye ka­rak­te­re­ne i hu­mor­show­et.

– De har snudd domme­da­gen om til noe po­si­tivt. Hvis man får be­skjed om at jor­da går un­der om to uker, er det mye en kan gjø­re uten å ten­ke på kon­se­kven­ser. Hvis jeg kjø­per en bil, tren­ger jeg ikke ten­ke på ned­be­ta­lin­gen. Det er ak­ku­rat den­ne tanke­gan­gen de har, sier Jør­stad Pet­ter­sen.

Hu­mor­fore­stil­lin­gen inne­hol­der også en låt om de­spe­ra­te, sing­le per­soner, som an­ser sin si­vil­sta­tus som en form for domme­dag.

– Noen ser jo på det å være sin­gel som en pri­vat un­der­gang. Men i lå­ten får vi fram at gres­set kan­skje ikke er grøn­ne­re på and­re si­den, og at det ikke er så ille å være sin­gel li­ke­vel. Trond har skre­vet den­ne san­gen sam­men med Jon Ni­klas Røn­ning.

– Hvor­dan har in­ter­es­sen rundt årets show vært?

– Rett og slett knall­bra! Noen av de sju kvel­de­ne er al­le­re­de ut­solgt.

IN­SPI­RERT AV TV2-BLEM­ME

Vi­de­re sier Jør­stad Pet­ter­sen at noe av in­spi­ra­sjon bak årets som­mer­show stam­mer fra da han selv ble sjok­kert over TV2S ut­skjel­te ny­hets­inn­slag om en fik- tiv na­tur­ka­ta­stro­fe un­der fi­na­len av Nors­ke Ta­len­ter i 2015.

– Jeg send­te fak­tisk en mail til TV2 si­den jeg ble så for­ban­net. De fram­stil­te inn­sla­get som re­elt, og jeg sy­nes det var helt på try­net. Både jeg og kona ble jo red­de og tenk­te «Er det nå det skjer», sier ko­mi­ke­ren.

Men i etter­tid plan­tet inn­sla­get noen ide­er i ho­det hans om at ver­dens un­der­gang kan fram­stil­les på en hu­mo­ris­tisk måte. Li­ke­vel er hu­mor­show­et også in­spi­rert av nå­ti­dens usta­bi­le spen­nin­ger mel­lom sto­re na­sjo­ner.

– Vi le­ver jo i en Trump-tids­al­der nå hvor alt kan skje. Så fore­stil­lin­gen er jo også litt in­spi­rert av den usta­bi­le ti­den vi le­ver i.

FULL POTT

I fjor ble Fædre­lands­ven­nens tea­ter­an­mel­der, Emil Ot­to Sy­vert­sen, me­get im­po­nert over hu­mor­show­et «På Ny­klip­te Sti­er: Mo­der­ne Ti­der».

– Show­et er pro­fe­sjo­nelt til fin­ger­spis­se­ne, og ut­val­get teks­ter er ikke bare utro­lig mor­somt, men også me­nings­fylt. Det er len­ge si­den jeg har sett en så skarp revy. Med in­fam hu­mor ka­ri­ke­res vår inn­vand­rings­mi­nis­ter, sør­landsk kris­te­lig­het, po­li­tisk kor­rekt­het, rus­sens ut­skei­el­ser, le­del­sen i Nor­ges idretts­for­bund, skrev Sy­vert­sen i an­mel­del­sen, etter­fulgt av ter­ning­kast seks.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Tho­mas Jør­stad Pet­ter­sen, Lars Emil Ni­el­sen og Trond Hans­sen står bak hu­mor­show­et «På Ny­klip­te Sti­er: The Fi­nal Count­down», som har pre­miere i Lil­le­sand 23. mai.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Trond Hans­sen, Lars Emil Ni­el­sen og Tho­mas Jør­stad Pet­ter­sen har den sis­te ti­den øvd mye i lo­ka­le­ne til Lil­le­sand Ki­no. På det­te bil­det ser vi en av Ni­el­sens ka­rak­te­rer, som har for­be­redt seg til domme­dag ved å hamst­re her­me­tikk og Ma­rie­kjeks.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.