Klar tale om flyk­tig kunst

Faedrelandsvennen - - KUL­TUR - FRI­DA FORS­GREN

Teks­ter om et av Sør­lan­dets vik­tigs­te kuns­ter­skap.

KUNST­BOK

To­ri Wrå­nes Hot Pock­et

Sti­na Hög­kvist, Mark Beas­ley, Olav Be­nes­tvedt, Ju­lia­na Eng­berg og Emil Ot­to Sy­vert­sen. Na­sjo­nal­mu­se­et.

Na­sjo­nal­mu­se­ets ka­ta­log Hot Pock­et, ut­gitt til To­ri Wrå­nes’ se­pa­rat­ut­stil­ling i

Oslo nå, er et for­bil­led­lig ek­sem­pel på bruk av klar­språk i kunst­for­mid­ling, fjernt fra så­kalt «art­speak» som ny­lig har vært hef­tig dis­ku­tert.

Fem kor­te teks­ter gir uli­ke inn­gan­ger til det­te sær­eg­ne kunst­ner­ska­pet. Det er eks­tra vik­tig at den språk­li­ge for­mid­lin­gen tref­fer si­den Wrå­nes er per­for­mance­kunst­ner: Hun ar­bei­der med stem­men, krop­pen, rom­met, og først og fremst øye­blik­ket. Kunst­ver­ket ek­sis­te­rer kun i nuet. Det­te er kre­ven­de å for­mid­le, men for­fat­ter­ne lø­ser det svært godt.

Sær­lig sterk er teks­ten til ku­ra­tor Sti­na Hög­kvist som i «Trolls­ke uto­pi­er» en­ga­sje­rer le­se­ren med et en­kelt, bil­led­ska­pen­de språk. Hun for­tel­ler om grunn­steins­ned­leg­gel­sen til Na­sjo­nal­mu­se­et, der To­ri Wrå­nes kom fly­gen­de gjen­nom luf­ta, uredd som en Es­pen Aske­ladd over byg­nings­ar­bei­de­re og kon­ge­li­ge. Det er som å være til­ste­de.

Sterk er også Mark Beas­leys «Den­ne sang­fug­len». Også han er et for­mid­lings­ta­lent når det gjel­der å mane frem ly­de­ne fra Wrå­nes’ per­for­mance YES NIX (2013). Han fo­ku­se­rer på Wrå­nes’ bak­grunn som san­ger og rocke­mu­si­ker, og ana­ly­se­rer hvor­dan ly­den er sterkt til ste­de i al­le hen­nes verk.

Dik­tet til Olav Be­nes­tvedt med as­so­sia­ti­ve, sur­rea­lis­tis­ke ord­bil­der gir inn­blikk i et drøm­men­de, ska­pen­de uni­vers lik gjen­stan­de­ne som strøm­mer ut av Wrå­nes’ Fan­tasi­hjelm (2013).

I «Sa­long med egen ga­de­ron­se» pre­sen­te­rer Emil Ot­to Sy­vert­sen le­ven­de det krea­ti­ve un­der­grunns­mil­jø­et Wrå­nes var i på be­gyn­nel­sen av 2000-tal­let da Kul­tur­la­bo­ra­to­ri­ets kunst­ne­re, mu­si­ke­re og in­tel­lek­tu­el­le møt­tes til fest, dans og hap­pe­nings.

Bil­det fra 1999 av den rød­kled­te To­ri, som ron­ser og syn­ger av full hals un­der åpen him­mel, står som et fengs­len­de frampek til frem­ti­di­ge per­for­mancer.

Kata­lo­gen er rikt il­lust­rert, men først og fremst er det de so­li­de teks­te­ne som in­tro­du­se­rer oss til et av Sør­lan­dets vik­tigs­te kunst­ner­skap.

Omsla­get på kata­lo­gen til ut­stil­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.