Spen­nen­de an­klage­skrift

Faedrelandsvennen - - KUL­TUR - TAR­JEI LEER-SALVE­SEN

PAM­FLETT Ulv i Fåre­klær

Eva Jo­ly

(med Guile­met­te Fau­re) Ti­den

I en tid da man­ge er red­de for at EU skal fal­le sam­men, er det tanke­vek­ken­de å lese Eva Jo­lys bok om Je­anClau­de Junck­er.

«Et tegn på det full­sten­dig mo­rals­ke for­fall» i

EU, sier Eva Jo­ly, og sik­ter til ut­nev­nel­sen av den er­far­ne po­li­ti­ke­ren Jean-clau­de Junck­er til EUS mek­tigs­te le­der, pre­si­dent i Europa­kom­mi­sjo­nen.

Man­nen som for de fles­te kun er kjent som en smi­len­de og jo­vi­al mann med se­re­mo­ni­el­le opp­ga­ver på presse­kon­fe­ran­ser, var i 20 år Lux­em­burgs stats­mi­nis­ter. Det var 20 år som for­and­ret Lux­em­burg og plas­ser­te den lil­le sta­ten so­lid som Euro­pas frems­te skatte­pa­ra­dis.

Og nett­opp dis­se pro­ses­se­ne er det som får Jo­ly til å an­kla­ge Junck­er for å være «en ulv i fåre­klær».

Junck­er er ikke bare in­kar­na­sjo­nen av en Eu-fø­de­ra­list som kan snak­ke varmt om unio­nens freds­pro­sjekt og be­tyd­nin­gen av den frie fly­ten av så­vel va­rer og tje­nes­ter, som ka­pi­tal og men­nes­ker. Han har også ut­mer­ket seg ved re­to­risk å hol­de en sterk, so­si­al pro­fil. Junck­er dyr­ker sin ar­bei­der­bak­grunn og han snak­ker varmt om fag­for­enin­ger og fag­li­ge ret­tig­he­ter.

Jo­ly me­ner Junck­er vi­ser ett an­sikt gjen­nom sin re­to­rikk og et an­net gjen­nom prak­tisk po­li­tikk. Hun skri­ver at mens han vant venstre­si­dens hjer­ter el­lers i Euro­pa, var han hjem­li­ge fag­for­enin­gers ver­ste fien­de, mens han sam­ti­dig la til ret­te for skatte­unn­dra­gel­ser i mange­mil­li­ar­ders­klas­sen for ver­dens størs­te sel­ska­per.

Selv­sagt er kri­tik­ken sterkt po­li­tisk la­det. Men hør: Luxle­aks var den sto­re lek­ka­sjen av do­ku­men­ter som vis­te hvor­dan fi­nans­næ­rin­gen i Lux­em­burg in­volver­te seg i di­rek­te ulov­lig­he­ter gjen­nom plan­lag­te skatte­unn­dra­gel­ser. Top­pe­ne som ble av­slørt, gikk fri. Vars­le­ren hav­net på til­tale­ben­ken. Og man­nen som satt med det po­li­tis­ke an­sva­ret for det som ble av­slørt, det er den sam­men man­nen som al­le Eu-bor­ge­re i dag har som sin øvers­te le­der.

Det vil være feil å kal­le det­te en «do­ku­men­tar». La oss vur­de­re det som en pam­flett el­ler rett og slett et sub­jek­tivt an­klage­skrift. Vur­dert på de pre­mis­se­ne, er det en gans­ke bra tekst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.