Poe­tisk om jø­disk kunst­ner

Faedrelandsvennen - - KUL­TUR - KA­THLE­EN RA­NI HA­GEN

RO­MAN Char­lot­te

Da­vid Fo­en­kinos. Over­satt av Ag­ne­te Øye. So­lum.

Én av de man­ge, tra­gis­ke skjeb­ner fra and­re ver­dens­krig og jøde­ut­ryd­del­sen.

« Char­lot­te» er ba­sert på his­to­ri­en om den jø­dis­ke kunst­ne­ren Char­lot­te Salo­mon som døde tjue­seks år gam­mel gra­vid i kon­sen­tra­sjons­leir i 1943. For­fat­te­ren, som gir seg til kjen­ne i ro­ma­nen, er opp­slukt av Char­lot­te og kuns­ten hen­nes. Han rei­ser til ste­de­ne hun har opp­holdt seg og skri- ver om det. Noen ste­der blir han møtt av folk som vil for­tel­le, and­re ste­der ikke.

Ved førs­te øye­blikk kan det sy­nes som om man har åp­net si­de­ne i en dikt­bok, men man skjøn­ner etter hvert at det­te er en ro­man. En for­kla­ring på hvor­for ro­ma­nen er skre­vet på den­ne må­ten kom­mer se­ne­re i teks­ten, og det­te fø­les rik­tig å få vite.

Selv om Char­lot­te er en ro­man, mang­ler den ikke det poe­tis­ke. Ro­ma­nen er fyl­dig, tross dens spar­som­me­li­ge opp­byg­ning.

«Char­lot­te tror ikke len­ger at ha­tet kan være forbi­gå­en­de./det hand­ler ikke om noen få fa­na­ti­ke­re, men om en hel na­sjon./lan­det sty­res av en volds­hung­rig mobb./i be­gyn­nel­sen av april iverk­set­tes boi­kot­ten av jø­dis­ke ei­en­dom­mer./hun ser mar­sje­rin­gen i ga­te­ne, plynd­rin­gen av bu­tik­ke­ne./ Den som kjø­per av en jøde er et svin, le­ser hun./det ro­pes takt­fast og ra­sen- de./er det mu­lig å fore­stil­le seg Char­lot­tes red­sel?»

Me­ta-as­pek­tet ved den til­føy­er his­to­ri­en noe godt og men­nes­ke­lig ved å knyt­te et men­nes­ke som døde un­der gru­som­me om­sten­dig­he­ter til frem­ti­den og en his­to­rie, til and­re men­nes­ker (især for­fat­te­ren selv), selv om det ikke gjør his­to­ri­ens hen­del­ser mind­re tra­gis­ke.

Å knyt­te sam­men men­nes­ker, ti­der og hen­del­ser er vik­tig. Også dét er verdt å nev­ne, det­te er en his­to­rie man har hørt i man­ge uli­ke ver­sjo­ner tid­li­ge­re, men li­ke­vel har Fo­en­kinos mak­tet å for­tel­le den på nytt.

Hans ver­sjon har en ver­di, for­di den gjør inn­trykk – kan­skje nett­opp ved å knyt­te den til et en­kelt­men­nes­ke. Selv om man vet hva som kom­mer til så skje, blir man ikke mind­re be­rørt når man le­ser om det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.