Ero­tisk opp­tur

Faedrelandsvennen - - KUL­TUR - VIL­DE IME­LAND

RO­MAN Ero­ti­ka

In­ger Wold Lund. Cap­pe­len Damm. Det kan være fris­ten­de å si, én gang for al­le, at ero­tisk lit­te­ra­tur ikke har li­vets rett som kunst­ne­risk lit­te­rær sjan­ger, men er hen­vist til kun å være det vi kjen­ner det best som: fan­tasi­løs og skje­ma­tisk por­no­gra­fi, kon­stru­ert rundt pene da­mer som blir bun­det fast av rike, kjek­ke menn – inn­brin­gen­de for for­la­ge­ne, men hel­ler ikke noe mer.

Inn kom­mer In­ger Wold Lund. Med ro­ma­nen « Ero­ti­ka» vi­ser hun at det å er­klæ­re den ero­tis­ke lit­te­ra­tu­ren for død vil være en for­has­tet slut­ning.

«Ero­ti­ka» er en sam­ling his­to­ri­er hvor en navn­løs jeg-per­son gjen­gir de­ler av sam­ta­ler med men­nes­ker som har be­trodd seg til hen­ne. De for­tel­ler om sek­su­el­le fan­ta­si­er, opp­le­vel­ser og hen­del­ser som ved førs­te øye­kast ikke er sek­su­elt la­de­de, men som ved nær­me­re øyen­syn er ful­le av be­gjær: «Da jeg var li­ten. Sa hun. Ga jeg en fjær til en venn­in­ne. Jeg tur­te ikke si det selv, så min mor måt­te si til hen­ne at jeg had­de slik­ket på fjæ­ren».

Det er det un­der­li­ge som vies opp­merk­som­het hos Wold Lund. Hun vi­ser at ero­tikk kan være mye mer enn skild­rin­ger av vill og hem­nings­løs sex. Hel­ler enn å be­skri­ve eri­ger­te pe­ni­ser som pe­ne­tre­rer svul­men­de va­gi­na­er, er teks­te­ne av­spei­lin­ger av si­tua­sjo­ner hvor sli­ke ele­men­ter har vært til­ste­de, men hvor det som vies lit­te­rær opp­merk­som­het er tin­ge­ne som skjer før, un­der og etter­på – de ofte ufor­klar­li­ge ob­ser­va­sjo­ne­ne som ten­ner oss: Tynn­slitt bom­ull, hår som rei­ser seg, luk­ter, ly­der og hem­me­lig­he­ter.

Bo­ken unn­går ak­ku­rat å bli svuls­tig, selv om den noen ste­det står i fare for bik­ke over i me­get­si­gen­de kli­sje­er: Set­nin­ger som «Da vi kjør­te hjem, kun­ne jeg se mer­ke­ne i dog­gen der jeg had­de pres­set hån­den hans mot vin­du­et sak­te for­svin­ne», blir hak­ket for etter­tenk­som­me.

«Ero­ti­ka»s spe­si­el­le inn­falls­vin­kel til sek­su­ali­tet gjør bo­ken til en spe­si­ell og etter­leng­tet le­ser­opp­le­vel­se. Hvis du er blant dem som har av­skre­vet ero­tisk lit­te­ra­tur, bør du gi sjan­ge­ren en ny sjan­se. Og den bør star­te her.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.