Har du hus­ket bå­ten? Og ha­gen? Og hyt­ta?

Faedrelandsvennen - - NÆRT - TER­JE TØN­NES­SEN, prest og for­fat­ter

Mai er full av stress. Er det ikke vår­onn og hage­ar­beid, så står bå­ten klar og spør om den ikke snart skal på vann. Egent­lig skul­le den ha vært på vann hele året, men p.g.a. de ark­tis­ke vær­for­hold her nord, må den være til­freds hvis den får noen få uker. Nå­vel. Stress er ikke til å spø­ke med. Man kan bli syk, de­pri­mert av mind­re. Der­for må vi ha en løs­ning som ikke bare ku­re­rer sym­pto­me­ne, men går til kjer- nen, en be­hand­ling som gir oss mu­lig­he­ten til å fin­ne hvi­le, livs­gle­den: «Fred etter­la­ter jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som ver­den gir. La ikke hjer­tet bli gre­pet av angst og mot­løs­het» (Joh 14, 27). Hvem sier det­te? En over­lege i psy­kia­tri, en kli­nisk te­ra­peut, en hjerte­spe­sia­list på kar­dio­lo­gisk av­de­ling? Nei. Det er freds­fyrs­ten, freds­mek­le­ren, freds­opp­ret­te­ren - Kris­tus Je­sus. Angst kan være så dyp, øde­leg- gen­de og iso­le­ren­de at det blir en dia­gno­se. Mot­løs­het kan bli de­pre­sjon, tung­sinn, me­lan­ko­li. Je­sus er le­ge­nes lege, hel­bre­de­ren, gjen­opp­ret­te­ren. Det er sant. Jeg har selv er­fart det. I den fred som går dy­pe­re enn en­hver medi­sin, er vi ved hvi­lens kil­de, frel­sens elv, nå­dens oase. Vi løf­tes og bæ­res. Tas vare på. Av Ham som kom - og som snart kom­mer - for å gjø­re al­le ting nye.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.