Jens I. Kobro er 60 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT - NTB

● Ad­vo­kat Jens I. Kobro, Bro­bak­ken 14, 1397 Nes­øya, fyl­ler 60 år

19. mai. Jub­li­an­ten er født i Aren­dal og er ad­vo­kat og part­ner i Ad­vo­kat­fir­ma Ræ­der DA. Han er vokst opp på Stok­mark­nes, har be­fals­ut­dan­nel­se fra hæ­ren, ju­ri­disk em­bets­ek­sa­men og be­drifts­øko­nom­ek­sa­men fra BI. Han har vært første­kon­su­lent i Skatte­di­rek­to­ra­tet, dom­mer­full­mek­tig i Aren­dal, skatte­råd­gi­ver til­knyt­tet re­vi­sjons­bran­sjen og, i mer enn 20 år, part­ner i Ræ­der. Kobro har skre­vet en lang rek­ke fag­ar­tik­ler om skat­te- og sel­skaps­mes­si­ge pro­blem­stil­lin­ger og har man­ge styre­verv. Han var fra 2000– 2002 med­lem av Olje­skatte­nemn­da og har fra 2006 vært med­lem av Klage­nemn­da for olje­skatt, hvor han har vært le­der fra 2014. Ju­bi­lan­ten har vært ak­tiv i man­ge idret­ter og var som 16-åring den førs­te i Lo­fo­ten og Ves­ter­ålen til å svøm­me 100 m fri un­der mi­nut­tet. I dag hol­der han seg ak­tiv med syk­ling, lang­renn og ka­jakk­pad­ling. Da­gen fei­res i ut­lan­det sam­men med nær­mes­te fa­mi­lie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.