QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT - Is­hockey USA I Kongs­vin­ger swin­ge”) det La(” Løv­land Rolf sed­del­tryk­ke­ri el­ler mynt­fab­rikk egen noen har ikke Is­rael For­di år 250 Ca. Joste­dals­bre­en Liti­um Do­her­ty Pe­te Gepet­to

1. Hva het den fat­ti­ge tre­skjæ­re­ren som lag­de Pi­nocchio?

2. Hvil­ken skan­dale­rock­er og Ba­by­s­ham­bles­med­lem er også kjent for sitt for­hold til Ka­te Moss?

3. Hvil­ket grunn­stoff har atom­num­mer 3, for­kor­tes Li og smel­ter ved 180 gra­der cel­si­us?

4. Hva he­ter Nor­ges størs­te is­bre?

5. Om­trent hvor gam­mel ble ver­dens elds­te skil­pad­de, kjempe­skil­pad­den «Add­waitya», som var klek­ket på sam­me tid som Mo­zart?

6. Hvor­for må is­ra­els­ke pen­ger pro­du­se­res i ut­lan­det?

7. Hvem had­de kom­po­nert san­gen som vant Me­lo­di Grand Prix i 1985?

8. Hvem spil­ler sine hjemme­kam­per på Gjem­se­lund?

9. I hvil­ket land le­ver det flest krist­ne, 241 129 000 i 2005, hvil­ket til­sva­rer 78% av be­folk­nin­gen?

10. Hvil­ken sport for­bin­der du med An­ders Bas­ti­an­sen?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.