– In­gen match­er hen­nes tre­nings­øk­ter

Tri­ne Mjå­land fikk seg en vek­ker etter den sva­ke 800-me­te­ren i dans­ke Ski­ve i fe­bru­ar. Si­den har 26-årin­gen tatt seg kraf­tig sam­men.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅ­VARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no

– Det var et slag i try­net. Hun skjer­pet seg skik­ke­lig etter det lø­pet. Si­den fe­bru­ar har det hun har le­vert på tre­ning vært vel­dig so­lid, sier Øystein Syl­ta, Mjå­lands tre­ner.

26-årin­gen skrin­la hele in­nen­dørs­se­son­gen etter å ha løpt på 2.08,02 i Dan­mark i fe­bru­ar. Det før­te også til et opp­vask­møte med Syl­ta.

– Det er vel­dig en­kelt med tre­ning; re­sul­ta­ter kom­mer som et pro­dukt av det du har lagt ned av ar­beid. Tri­ne var ikke god nok i høst og tid­lig på vin­te­ren. Det hand­ler om prio­ri­te­ring, og det var for man­ge for­styr­ren­de ele­men­ter inn i opp­leg­get som gjor­de at hun ikke fikk nok fo­kus, og ikke var rå nok i gjen­nom­fø­rin­gen. Da blir det mid­dels, sier Syl­ta.

Mjå­land be­stem­te seg for å ta noen grep, og det har gitt re­sul­ta­ter.

– Det må tre­nes for å pres­te­re, og man må prio­ri­te­re både hvi­le og re­sti­tu­sjon. Det var kan­skje der det glapp mest. Jeg måt­te ta meg litt i nak­ken, og gjø­re litt end­rin­ger i hver­da­gen. Det har gjort at jeg har fått en vel­dig mye bed­re tre­nings­pe­rio­de nå, sier Mjå­land.

Syl­ta kjen­ner godt til mil­jø­et, og hva de al­ler bes­te i Nor­ge og in­ter­na­sjo­nalt gjør.

– Jeg tør å på­stå at det er in­gen lø­pe­re i Nor­ge som tre­ner med høy­ere kva­li­tet enn det Tri­ne gjør på sine gode uker nå. Skal du hev­de deg blant de bes­te i ver­den, må du tre­ne minst like bra som dem. Det har Tri­ne gjort nå, sier Syl­ta.

PRIO­RI­TE­RER TRE­NING

Han me­ner det ser lo­ven­de ut før se­song­star­ten uten­dørs.

– Men det er ikke gitt at det skal gå bra, selv om man har trent godt på vin­te­ren. Det blir spen­nen­de å se, sier Syl­ta.

Mjå­land og sam­bo­eren Je­sper Mat­hi­sen ble for­eld­re til Svein i fe­bru­ar i fjor. Det tar mye tid, i til­legg til at Mjå­land også job­ber og stu­de­rer ved si­den av fri­idret­ten.

– Det har blitt vans­ke­li­ge­re å prio­ri­te­re, men det hand­ler om være litt mer kri­tisk i noen valg. Jeg fø­ler jeg har løst det på en god måte, sier Mjå­land.

– Det er vik­tig å være godt or­ga­ni­sert. Når du har barn du må ta deg vel­dig mye av og jobb, sko­le og tre­ning, blir det man­ge fak­to­rer. Det har hun klart å løse, sier Syl­ta.

Et av virke­mid­le­ne for Mjå­land, er at hun har inn­re­det ga­ra­sjen hjem­me med tre­nings­ut­sty­ret hun tren­ger.

– Nå kan hun let­te­re få trent på kvelds­tid, og bare stik­ke ut i tre­nings­rom­met når Svein har lagt seg. Tri­ne har også al­li­ert seg med en del folk med tan­ke på barne­vakt. Det har vært vel­dig vik­tig. Det hand­ler også litt om å ned­prio­ri­te­re litt sko­le og jobb, og set­te tre­nin­gen først. Der har hun vært god, sier Syl­ta.

– TA­LENT TIL Å LØPE PÅ 1.59

Syl­ta me­ner at der­som Mjå­land ikke had­de be­stemt seg for å gå «all inn» i fe­bru­ar, så kun­ne hun like gjer­ne ha sagt at hun vil­le være mo­sjo­nist.

– Det er bein­hardt på det ni­vå­et der, og du kan lik­som ikke leke deg til å løpe VM, sier Syl­ta.

Vm-del­ta­kel­se på 800 me­ter er et mål Mjå­land går for i år. Kra­vet er på 2.01,00. 26-årin­gens per­son­li­ge re­kord er 2.01.69, satt i bel­gis­ke Oorde­gem i fjor.

– I fjor løp hun tre gan­ger på 2.01-tal­let. Det var med mam­makropp, og en gans­ke an­ner­le­des opp­kjø­ring. Jeg tror det bor noe den jen­ta som gjør at hun kan ta ste­get, og kom­me seg ned på to blank, sier Syl­ta.

Førs­te mu­lig­het til å kla­re VM­kra­vet er 27. mai i Oorde­gem, sam­me ba­nen Mjå­land har sin per­son­li­ge re­kord fra.

– Det er en bane som lig­ger i ro­li­ge om­gi­vel­ser in­ne i en skog. Man vel­ger ba­ner med omhu for å løpe raskt, sier Syl­ta.

– Jeg fø­ler jeg har et høy­ere po­ten­si­al, og det mo­ti­ve­rer meg til å fort­set­te vi­de­re. Hvis alt går som det skal, er Vm-kra­vet in­nen rek- ke­vid­de, sier Mjå­land, som fort­satt sli­ter litt med en ska­de hun på­dro seg i fjor høst.

Hun fikk seg en stor rift i plan­tar­se­nen un­der fo­ten un­der et løp på Kris­tian­sand sta­dion.

– Det er det enes­te som be­kym­rer meg, sier Mjå­land.

HØYDE­PUNKT I KAR­RIE­REN

– Hvor stort vil et VM være for deg?

– Det vil være det størs­te, ab­so­lutt. Det er noe jeg har lyst å ha i kar­rie­ren, og hvis jeg kla­rer å kva­li­fi­se­re meg, har jeg løpt på en tid som er re­spek­ta­bel. Jeg vil ned på ti­der det ikke lø­pes på hvert år i Nor­ge, sier Mjå­land.

Syl­ta sier føl­gen­de om po­ten­sia­let til 26-årin­gen:

– Jeg tror Tri­ne har ta­lent til å sprin­ge på 1,59.

Ukrains­ke Nata­li­ja Prysjtsje­pa tok gull i EM i fjor på ti­den 1,59,70.

Vm-kra­vet på 2.01,00 had­de holdt til en plass i semi­fi­na­len i for­ri­ge VM, der Ma­ry­na Aeza­masa­va fra Hvite­russ­land tok gull med 1.58,03 i fi­na­len.

FOTO: HÅ­VARD KARL­SEN

Tri­ne Mjå­land had­de en økt med ele­ve­ne ved KKG før sin egen tre­nings­økt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.