Si­gurdsen til­ba­ke med ball

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEF­FEN STE­NER­SEN

Las­se Si­gurdsen tren­te tors­dag med ball for førs­te gang si­den han på­dro seg den styg­ge ska­den.

– Det løs­net i 17. mai-to­get.

Det kan kan­skje hø­res noe spe­si­elt ut, men for Las­se Si­gurdsen ble det å gå i bor­ger­to­get en me­get god opp­le­vel­se, ut­over det å rope hur­ra og vif­te med flagg.

Det er halv­an­nen må­ned si­den han på­dro seg ska­den som har holdt ham ute den­ne se­son­gen. Den høy­re an­ke­len hans ble vridd un­der Fred­rik­stadstop­per Ed­vard Skage­stad. Det før­te til fle­re uker i gips, før han den sis­te ti­den har vært mye i styrke­rom­met.

Men ons­dag i bor­ger­to­get kjen­te han lite til ska­den da han spa­ser­te gjen­nom folke­ha­vet i Kris­tian­sand sen­trum. Tors­dag var han ute på kunst­gress­mat­ta på Spare­ban­ken Sør Are­na, der han sam­men med medi­sinsk an­svar­lig Jør­gen Rost­rup kjør­te noen øvel­ser uten ball, før han også fikk prø­ve seg litt med kula. Det er førs­te gang si­den ska­den.

– Det gikk egent­lig vel­dig bra. Jeg kjen­te ikke så vel­dig mye. Jeg fikk litt smi­let til­ba­ke nå, sa en for­nøyd Si­gurdsen til Fædre­lands­ven­nen etter endt økt tors­dag.

Det ble noen skud­dø­vel­ser, og noen tek­nis­ke øvel­ser, for å tes­te an­ke­len også med ball. Det ga gode re­sul­ta­ter, iføl­ge Si­gurdsen.

– Frem­over må jeg bare fort­set­te med det jeg gjor­de i dag. Jeg tror ikke det er len­ge til jeg kan være med å tre­ne litt sam­men med res­ten av la­get. En til to uker kan­skje, sier Si­gurdsen, som sier han hå­per å få spilt kamp før som­mer­pau­sen.

Start tar fe­rie etter kam­pen mot El­ve­rum 2. juli.

– Las­se be­gyn­ner sann­syn­lig­vis sann­syn­lig­vis å tre­ne litt fot­ball sam­men med res­ten i nes­te uke, spår Jør­gen Rost­rup, medi­sinsk an­svar­lig i Start.

En an­nen som job­ber seg gjen­nom nok en ska­de, er Andreas Hol­lin­gen. Han er også så vidt til­ba­ke i tre­ning med ball, og hå­per å kun­ne in­ten­si­ve­re opp­tre­nin­gen i ti­den frem­over:

– Jeg har vært med på en del ro­lig ballak­ti­vi­tet den sis­te uka. Nes­te steg er å bli med på spill­se­kven­ser, for­hå­pent­lig­vis i lø­pet av nes­te uke, skri­ver Hol­lin­gen i en tekst­mel­ding.

– Andreas tre­ner litt med Start 2, og vil sann­syn­lig­vis tre­ne mer med A-la­get i nes­te uke, sier Jør­gen Rost­rup.

Da­ny N’gues­san sli­ter med en strekk­ska­de, og er for­ven­tet å være ute i noen uker til. Iføl­ge Rost­rup tre­ner han nå kon­di­sjon, og be­gyn­ner tro­lig å tre­ne fot­ball om en ukes tid.

FOTO: STEF­FEN STE­NER­SEN

Las­se Si­gurdsen sam­men med Jør­gen Rost­rup på tors­da­gens Start­tre­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.