Kre­ver for­kla­ring etter banestor­ming

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEF­FEN STE­NER­SEN

Nor­ges Fot­ball­for­bund dis­ku­ter­te banestor­min­gen i går. Nå av­ven­ter de ut­ta­lel­se fra Start.

– Det er i ut­gangs­punk­tet jus­av­de­lin­gen som hånd­te­rer det­te nå. Det vil i førs­te om­gang tro­lig kom­me en hen­ven­del­se til klub­ben, så blir det fulgt opp vi­de­re der­fra, sier Ru­ne Pe­der­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Den tid­li­ge­re topp­dom­me­ren job­ber i dag som sek­sjons­le­der for ar­ran­ge­ment og tur­ne­rings­ad­mi­ni­stra­sjon i Nor­ges Fot­ball­for­bund.

VIL HA OVER­SIKT

Etter hver run­de i Elite­se­ri­en og 1. di­vi­sjon dis­ku­te­rer NFF sa­ker som har opp­stått. Tors­dag var et av te­ma­ene på mø­tet rus­sen som kom seg ut på ba­nen og noe uhel­dig tak­let Den­nis An­twi etter 2–1-sco­rin­gen mot Sand­nes Ulf.

– All­tid når det kom­mer folk inn på ba­nen så vil vi ha en over­sikt over hva som har skjedd, og hvil­ke for­holds­reg­ler som er tatt, even­tu­elt ikke tatt, sier Pe­der­sen.

Der­med er det for tid­lig å si om Start vil bli straf­fet for rus­sens på­funn.

– I al­le sli­ke sa­ker vil klub­ben få kom­me med sine inn­spill. Det vik­tigs­te for oss er at klub­be­ne er opp­merk­som­me på hva som kan skje, og sør­ge for at det er tryg­ge og gode ar­ran­ge­men­ter, sier Ru­ne Pe­der­sen.

– SKAL IKKE SKJE

Den­nis An­twi tok hen­del­sen med et stort smil, etter at han av­gjor­de kam­pen for Starts del 16. mai. Roy Ema­nu­el­sen i Start ut­tal­te til Fædre­lands­ven­nen etter kam­pen at han tror at klub­ben slip­per bot.

– NFF blir ori­en­tert om det. Slik den­ne si­tua­sjo­nen ble hånd­tert tror vi ikke det får etter­spill, sa Ema­nu­el­sen.

– Det skal ikke skje. Det var en russ som var på vei ut av sta­dion som ble glad da Den­nis sco­ret. Etter­på ang­ret han vel­dig, men har fått klar be­skjed om at slikt ikke skal skje, sa Ema­nu­el­sen, som er ar­ran­ge­ment­an­svar­lig i Start.

FOTO: NTB SCAN­PIX

En russ løp ut på ba­nen etter at Den­nis An­twi had­de sco­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.