Sør­lands­kusk med sei­er i mil­lion­løp

Faedrelandsvennen - - SPORT - RICHARD EK­HAU­GEN, for Sør­lan­dets Trav­park

Susan­ne Oh­me gjør det skarpt som stal­l­an­satt hos den svens­ke trav­tre­ne­ren Ro­bert Bergh. Lør­dag vant hen­nes pass­hest mil­lion­lø­pet Kon­ung Gustaf V:s Po­kal.

– Det­te er alt man drøm­mer om!, strå­ler Oh­me.

Lil­le­sand-kus­ken opp­lev­de al­le stal­l­an­sat­tes sto­re drøm lør­dag; sei­er i et av de vir­ke­lig klas­sis­ke lø­pe­ne i Sve­ri­ge. Pass­hes­ten med det pas­sen­de nav­net Dia­man­ten sør­get for en dag som nep­pe går i glemme­boka med det førs­te for 24-årin­gen.

– Det­te vi­ser bare hvor fan­tas­tisk trav­spor­ten er, og hvor fort det snur i den­ne spor­ten, for­tel­ler den dyk­ti­ge oppas­se­ren. Med seg til stor­løps­da­gen på Åby had­de nem­lig Oh­me også en an­nen pass­hest til et av de and­re klas­sis­ke lø­pe­ne.

– Hele lør­da­gen var spe­si­ell. Da­gens star­tet vel­dig dår­lig da min and­re pass­hest ga­lop­per­te i Drott­ning Sil­vias Po­kal.

Da Dia­man­ten krys­set mål­lin­jen først i lø­pet med nes­ten èn mil­lion svens­ke kro­ner i første­pre­mie, måt­te Oh­me ty til tek­nis­ke hjelpe­mid­ler før hun tur­te å slip­pe ju­be­len løs.

– Jeg bruk­te et par se­kun­der på å for­stå det, og måt­te se mål­gan­gen på in­tern-tv før jeg var helt sik­ker på sei­er, smi­ler sør­lands­kus­ken som ikke fikk mye tid til fei­ring.

– Det ble en sen mid­dag med litt champag­ne, men hes­te­ne må ha sitt før man kan ten­ke på slikt, på­pe­ker hun.

Etter fem år som stal­l­an­satt hos Øystein Tjoms­land i Sør­lan­dets Trav­park flyt­tet Oh­me til Sve­ri­ge for tre år si­den. Her til­brak­te hun ett år og fire må­ne­der hos Fred­rik B Lars­son før fer­den for halv­an­net år si­den gikk vi­de­re til suk­sess­rike Ro­bert Bergh til­hø­ren­de Åby Trav­bane i Göte­borg.

– Jeg tri­ves utro­lig bra og els­ker å bo i Sve­ri­ge. Trav­spor­ten er mye stør­re her borte, og noen re­tur til Nor­ge tror jeg blir len­ge til fak­tisk. Jeg var hjem­me i fire da­ger i fe­bru­ar, og da gikk det ikke lang tid før jeg sav­net Sve­ri­ge, med­gir Oh­me

FOTO: STALL BERGH

Susan­ne Oh­me (24) fra Lil­le­sand sam­men med pass­hes­ten Dia­man­ten etter sei­e­ren i Grup­pe 1-lø­pet Kon­ung Gustaf V:s Po­kal lør­dag på Åby Trav­bane.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.