Pom­pel og Pilt.

Faedrelandsvennen - - FRE­DAG - JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Her for­le­den hør­te jeg et ra­dio­in­ter­vju med den ene som stod bak bar­ne-tv-se­ri­en Pom­pel og Pilt. Se­ri­en som gikk på den ene tv-ka­na­len som fan­tes i Nor­ge på be­gyn­nel­sen av 1970-tal­let. I in­ter­vju­et sa hun at se­ri­ens hen­sikt var hu­mor. Hu­mor?! Jeg kan godt hus­ke at jeg og min søs­te­ren min satt og stir­ret på dis­se to ut­trykk­s­løse duk­ke­ne som gikk rundt og åp­net dø­rer. Der in­ne var det gjer­ne bare et speil, ty­pisk skrekk­film-ef­fekt alt­så. «Det er bed­re med to re­pa­ra­tø­rer enn in­gen re­pa­ra­tø­rer» sa de mens de åp­net dis­se dø­re­ne. Og en an­nen skum­mel fyr drev å mes­set «re­pa­re­re, mar­sje­re, ar­res­te­re, kau­sjo­ne­re...» Se­ri­en var in­gen­ting å le av, tvert imot, det var skrem­men­de grei­er. Da lik­te jeg Leke­stue-se­ri­en mye bed­re. Den var akk så pe­da­go­gisk, men full­sten­dig trau­me-fri...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.