Sam­ord­ner ei­en­doms­skatt

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

I Mar­nar­dal, Lindesnes og Man­dal er det uli­ke va­ri­an­ter av ei­en­doms­skatt. Det må nå sam­kjø­res.

Pro­sjekt­le­der Hans Stus­vik me­ner at det først skal skje fra 2022, to år etter at ny­kom­mu­nen er en rea­li­tet.

– Det er helt uhørt å ven­te med noe slikt. Vi kan da ikke la være å fin­ne ut av hva ei­en­doms­skat­ten skal være fra dag én i den nye kom­mu­nen, sa Lindesnes-ord­fø­rer Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen i mø­tet i fel­les­nemn­da mel­lom kom­mu­ne­ne fre­dag.

Og det var to­nen i res­ten av for­sam­lin­gen. Man­dal Høy­res Jon Gun­nar Ask sa at ar­bei­det med ei­en­doms­skat­ten må kom­me i gang nå for­di det­te har sto­re kon­se­kven­ser.

Man­dal Aps Even Tron­stad Sage­bak­ken min­net om hvor mye tid og kref­ter ei­en­doms­skat­ten har tatt i Man­dal. Han vil hel­ler ikke ven­te.det ble ved­tatt at pro­ses­sen skal kom­me i gang nå og at hva ei­en­doms­skat­ten blir for inn­byg­ger­ne be­stem­mes len­ge før sam­men­slå­in­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.