FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Psy­kis­ke li­del­ser blant voks­ne

● I lø­pet av ett år, vil mel­lom 10 og 30 pro­sent av den voks­ne be­folk­nin­gen ha en el­ler an­nen form for psy­kis­ke pla­ger.

● I lø­pet av li­vet vil mel­lom 30 og 50 pro­sent få en psy­kisk li­del­se. Angst er van­ligst (30 pro­sent), f. eks. so­si­al fobi. Så kom­mer stem­nings­li­del­se som f. eks. de­pre­sjon. (25 pro­sent).

● I en un­der­sø­kel­se fra 2008, sa ni pro­sent av be­folk­nin­gen at de had­de søkt pro­fe­sjo­nell hjelp på grunn av en psy­kisk li­del­se.

● Ofte opp­trer li­del­se­ne sam­men. Den van­ligs­te kom­bi­na­sjo­nen er angst og de­pre­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.