Man­ge sør­len­din­ger til sjø­manns­kir­ken

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Sjø­manns­prest i kir­ken, Ruth Inge­borg Sveins­dot­ter fra Aren­dal, tror de som kjø­per bo­lig i Spa­nia sø­ker noe mer.

– Jeg tror de er ute etter opp­le­vel­ser, sol og var­me. Da er det enk­le­re å vel­ge Spa­nia når det al­le­re­de er man­ge nord­menn her, sier aren­da­lit­ten.

Selv har hun all­tid hatt et øns­ke om å bo i ut­lan­det.

– Jeg tri­ves vel­dig godt. Det er so­si­alt bå­de på og uten­for jobb. I til­legg er det gode mu­lig­he­ter til få et nær­me­re inn­blikk i den spans­ke kul­tu­ren, sier Sveins­dot­ter.

Hun har ikke tall på hvor man­ge sør­len­din­ger som er inn­om Sjø­manns­kir­ken i året, men hev­der det er man­ge.

– Vi har rundt 80 viel­ser i året. Jeg ser ofte en kjen­ning blant gjes­te­ne, sier Sveins­dot­ter.

FOTO: MARIE N. KALVEHAGEN

– Det er mas­se ak­ti­ve men­nes­ker her nede, sier To­ve Myk­land Om­vik. Her spil­ler hun boc­cia med Marie.

FOTO: MARIE N. KALVEHAGEN

Fra venst­re: Ani­ta Svend­sen og sjø­manns­prest i Malaga, Ruth Inge­borg Sveins­dot­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.