Lav vekst i folke­tal­let

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

I årets førs­te kvar­tal voks­te be­folk­nin­gen med 8829 per­soner. Det er den la­ves­te veks­ten i den­ne pe­rio­den si­den 2006.

Veks­ten blir på 0,17 pro­sent og er den la­vest re­gist­rer­te etter at EU ut­vi­det sitt ind­re mar­ked i 2006, mel­der Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB).

To­talt be­sto Nor­ge av 5.267.100 per­soner per 1. april 2017. Det ble født 13.700 barn, mens 11.300 per­soner døde i førs­te kvar­tal. Det gir et fød­sels­over­skudd på 2400 per­soner, det la­ves­te si­den 2003.

Inn­vand­rin­gen var noe høy­ere enn i førs­te kvar­tal året før, mens ut­vand­rin­gen var om­trent på sam­me nivå. Rundt 15.200 per­soner ble re­gist­rert som inn­vand­ret, mens rundt 8.800 ut­vand­ret.

Blant uten­lands­ke stats­bor­ge­re var det flest po­lak­ker og li­tau­e­re som ut­vand­ret, mens det kom flest inn­vand­re­re fra Sy­ria, Po­len og Eri­trea.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.