FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Lav­do­se­rate bra­chy­te­ra­pi

● Ved pro­stata­kreft går be­hand­lin­gen ut på at små ra­dio­ak­ti­ve stål­nå­ler blir skutt di­rek­te in­ne i pro­sta­ta­kjer­te­len og av­gir strå­ler der. Sel­ve inn­gre­pet tar halv­an­nen time, og pa­si­en­ten kan van­lig­vis be­gyn­ne i ar­beid etter 3–4 da­ger. Lav­dose­be­hand­ling med bra­chy­te­ra­pi er iføl­ge Helfo ikke til­gjen­ge­lig mot pro­stata­kreft i Nor­ge.

Pro­stata­kreft, van­li­ge bi­virk­nin­ger

● Van­lig stråle­be­hand­ling og pro­sta­tekto­mi som til­bys her i Nor­ge, med­fø­rer som re­gel et leng­re syke­fra­vær. Sen­ska­der og bi­virk­nin­ger fore­kom­mer ofte i form av ved­va­ren­de urin­lek­ka­sje og im­po­tens.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.