242

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

DØDE

på tre uker etter ko­lera­ut­brudd i Je­men. Om­kring 23.500 til­fel­ler av ko­le­ra er re­gist­rert i Je­men de sis­te tre uke­ne, opp­ly­ser Ver­dens helse­or­ga­ni­sa­sjon (WHO).

– Far­ten i gjen­opp­blus­sin­gen av den­ne ko­le­ra­epi­de­mi­en er uten side­styk­ke, for­tal­te WHOS land­re­pre­sen­tant for Je­men, Ne­vio Za­ga­ria.

For­ri­ge helg opp­lys­te Den in- ter­na­sjo­na­le Røde Kors-ko­mi­te­en (ICRC) at 115 var døde og 8.500 var blitt smit­tet. Nå har tal­let på døde dob­let seg.

Za­ga­ria ad­var­te også at det kan være så man­ge som 250.000 til­fel­ler av ko­le­ra i lan­det i lø­pet av de nes­te seks må­ne­de­ne. Myn­dig­he­te­ne er­klær­te tid­li­ge­re den­ne uken unn­taks­til­stand som føl­ge av den dø­de­li­ge epi­de­mi­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.