Kristansand kom­mu­nen stil­ler opp

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

●● Blant de Fædre­lands­ven­nen hu­ket tak i i en pau­se un­der Sik­ker­hets­da­gen 2017, var en trio fra Kristiansand kom­mu­ne.

– Vi job­ber i do­ku­men­ta­sjons­sen­te­ret. Vi duk­ker ned i lo­ven og er all­tid fo­ku­sert på per­son­vern og data­sik­ker­het, sa Gre­te Ga­vel­stad og Elin Lan­ge­nes.

– Mye er på plass al­le­re­de. Ge­ne­relt drei­er det seg om et be­visst­hets­nivå som må økes yt­ter­li­ge­re, la de to til.

Tredje­kvin­ne er or­ga­ni­sa­sjons­di­rek­tør Eva Berglund Ås­land.

– Vi skal ikke slå oss på brys­tet. Det er man­ge ut­ford­rin­ger knyt­tet til per­son­vern og data­sik­ker­het, men vi er godt i gang.

FOTO: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN

Eva Berglund Ås­land (t.v.), Gre­te Ga­vel­stad og Elin Lan­ge­nes er tre av del­ta­ger­ne fra Kristiansand kom­mu­ne på Sik­ker­hets­da­gen 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.