FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Data­til­sy­nets åtte steg for for­be­re­del­se til ny personvernlov

● Gjør deg selv, le­del­se og med­ar­bei­de­re kjent med ny per­son­vern­lov­giv­ning

● Få over­sikt over hvil­ke per­son­opp­lys­nin­ger vi be­hand­ler, med hvil­ket retts­lig grunn­lag og med hvem vi de­ler vi­de­re.

● Be­hand­ler vi opp­lys­nin­ger som det knyt­tes sær­lig stor ri­si­ko til?

● Hvem er an­svar­lig in­ternt for uli­ke be­hand­lin­ger? Ope­re­rer vi i fle­re land?

● Skal vi opp­ret­te per­son­vern­om­bud, hvor­for ven­te?

● Få ru­ti­ner på plass for å opp­da­ge, rap­por­te­re og re­pa­re­re av­vik.

● Byg­ges per­son­vern inn i løs­nin­ger som vi ut­vik­ler nå?

● Til­rette­legg for de re­gist­rer­tes ret­tig­he­ter: Gi in­for­ma­sjon på til­pas­set, ty­de­lig og en­kelt språk. Er ru­ti­ne­ne for inn­hen­ting av sam­tyk­ke ok? Hvor­dan er det med den re­gist­rer­tes rett til inn­syn, ret­ting, slet­ting og sper­ring?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.