SEND INN

Faedrelandsvennen - - MENING -

KRONIKKER må være på maks 5000 tegn med mel­lom­rom. Re­dak­sjo­nen for­be­hol­der seg ret­ten til å for­kor­te. Ma­nu­skrip­ter og bil­der re­tur­ne­res bare etter av­ta­le. Opp­gi fullt navn, adres­se og te­le­fon.

Adres­se: de­batt @fvn.no

Kun for­hånds­be­stil­te kronikker ho­no­re­res. tale av selv­mord ble re­vi­dert i 2006 – mye på grunn av at sam­fun­net som hel­het åp­ner seg rundt te­ma­et, og at mer åpen­het som re­gel fø­rer til noe godt. Det er over ti år si­den vi kom til den­ne kon­klu­sjo­nen. Men frem­de­les er fryk­ten for om­ta­le av selv­mord sterk – kan­skje for sterk. Og det er synd der­som det fø­rer til sen­sur av kunst­ne­ris­ke ut­trykk når så mye ty­der på at stør­re åpen­het er noe vi alle tje­ner på.

Der­for får jeg litt vond smak i mun­nen av alle som ka­te­go­risk ad­va­rer mot «13 Rea­sons Why». Om noen år vet vi om den mas­si­ve kri­tik­ken var for­tjent. Jeg tror vi vil kon­klu­de­re med at det var for man­ge som rop­te «ulv, ulv». DEBATTINNLEGG må være på maks 2500 tegn med mel­lom­rom. Re­dak­sjo­nen for­be­hol­der seg ret­ten til å for­kor­te. Ma­nu­skrip­ter og bil­der re­tur­ne­res bare etter av­ta­le.

Opp­gi fullt navn, adres­se og te­le­fon. Fædre­lands­ven­nen be­tin­ger seg ret­ten til å lag­re og utgi alt stoff i avi­sen i elek­tro­nisk form. Adres­se: de­batt @fvn.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.