Bare De­mo­kra­te­ne vil sten­ge lei­ren

Faedrelandsvennen - - MENING - GRE­TE HANSEN, De­mo­kra­te­ne i Kristiansand

Rom­lei­ren un­der ves­ter­vei broa i Kristiansand har skapt mye frust­ra­sjon blant by­ens inn­byg­ge­re.

●● Gjen­nom åre­nes løp har det vært man­ge uli­ke opp­slag i media om at det i mil­jø­et i og rundt rom­lei­ren har blitt be­gått al­vor­lig kri­mi­na­li­tet som salg av nar­ko­ti­ka, men­neske­han­del, hal­lik­virk­som­het, vold, smug­ling, tju­ve­ri, mini­bank­svin­del – og el­lers det mes­te som går un­der de­fi­ni­sjo­nen kri­mi­na­li­tet. Det fikk De­mo­kra­te­nes by­styre­re­pre­sen­tant i Kristiansand, tid­li­ge­re stor­tings­re­pre­sen­tant Vi­dar Klep­pe, til å ta opp for­slag i Kristiansand by­sty­re om å sten­ge lei­ren. Bare De­mo­kra­te­nes by­styre­re­pre­sen­tan­ter Vi­dar Klep­pe og Odd­finn Pe­der­sen stem­te for å sten­ge rom­lei­ren som er etab­lert ulov­lig un­der ves­ter­vei­broa.

Høy­re-ord­fø­rer Fur­re sa at det for det førs­te var veg­ve­se­net som be­stem­te over om­rå­det. Han tvil­te også på om det vil­le løse noen pro­ble­mer å fjer­ne lei­ren si­den tig­ger­ne da vil­le spre seg til and­re de­ler av byen. Han me­ner også at det er svært be­ten­ke­lig rent prin­si­pi­elt å fjer­ne lei­ren. Frp-stor­buk­ås ar­gu­men­ter­te med at fjer­ne rom­lei­ren bare vil bety at den flyt­tes. «Og vi er ikke in­ter­es­sert i å leke stol­le­ken», det­te i sterk mot­set­ning til De­mo­kra­te­ne som vil ryd­de opp og fjer­ne rom­lei­ren un­der ves­ter­vei­broa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.