Ag­der el­ler Sør­lan­det?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Jeg ser i avi­sen for 16. mai (side 3) at noen vil at det nye fyl­ket skal he­te Sør­lan­det. Det blir i så fall å ta lands­dels­nav­net og bru­ke det i ste­det for fyl­kes­nav­net.

●● Jeg har hatt inn­legg i den­ne de­bat­ten før (ca. 10. ja­nu­ar) og skal være kort. Men da min­net jeg om at vi har nav­net ”eg­der” hos bis­kop Jor­da­nes fra Kro­ton i Sør-ita­lia så langt til­ba­ke som ca. år 550: ”Au­gand­zar”. Se Jor­da­nes: ”Gote­soga” (1932), over­satt fra la­tin av Sig­mund Skard, side 35. I re­por­ta­sjen nå he­ter det at ”Ag­der” iføl­ge Språk­rå­det har røt­ter til­ba­ke til 1600-tal­let. Det rik­ti­ge er vel 600-tal­let?

El­lers: Le­ser de­re ikke Sa­ga­en, fol­kens? I den ut­ga­ven jeg bru­ker mest, Nor­ges konge­sa­ga­er. Ju­bi­le­ums­ut­ga­ven 1979, bind 1-4, Gyl­den­dal, står nav­net ”Ag­der” hele 15 gan­ger og nav­net ”eg­der” to gan­ger. Jeg

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.