25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

20. MAI 1992

●● Huns­fos Ar­bei­der­for­ening in­ves­te­rer pen­ger i egen be­drift. Fo For kort tid si­den ble det kjøpt ak­sjer i Huns­fos Fab­rik­ker for til sam­men 100.000 kro­ner. Fore­nin­gen har års­møte­ved­tak på at d det skal kjø­pes yt­ter­li­ge ak­sjer i be­drif­ten. – Det er to år­sa­ker til at vi sat­ser med­lem­me­nes pen­ger på ak­sjer i egen be­drift. Vi me­ner at ak­sjer i Huns­fos er en god in­ves­te­ring. Der­ne nest øns­ker vi å øke vår inn­fly­tel­se i sels­ka ska­pet, sier fag­for­enings­le­der Rolf An­ders der­sen. Huns­fos Ar­bei­der­for­ening har etter sis­tes opp­kjø­pet til sam­men 5500 ak­sjer i Huns­fos,H en ei­er­an­del på 0,4 pro­sent. Dess­uten eier Ar­bei­der­for­enin­gen in­di­rek­te ak­sjer gjen gjen­nom Huns­fos Hjelpe­kas­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.