Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva he­ter Po­lens størs­te by?

2. Hvil­ket en­gelsk fot­ballag spil­te fram til

10. mai 2016 sine hjemme­kam­per på Bo­leyn Ground i Up­ton Park?

3. Når ble adelska­pet i Nor­ge opp­he­vet?

4. Hva he­ter den nors­ke kok­ken fra Sand­nes som vant Bo­cu­se d’or i Lyon i 2003?

5. Hva he­ter Lil­le­ham­mer og Gud­brands­da­lens enes­te dags­avis?

6. Hva he­ter den nors­ke jazz­kvar­tet­ten som står bak en rek­ke plate­ut­gi­vel­ser med ut­gangs­punkt i mu­sik­ken til den frans­ke sigøy­ner­ar­tis­ten Djan­go Rein­hardt?

7. Hva slags nøt­ter inne­hol­der på­leg­get Nu­tel­la?

8. Hvem spil­te Mal­colm X i Spike Le­es film fra 1992?

9. I hvil­ket land lig­ger byen Ca­sablan­ca?

10. Hva he­ter Sve­ri­ges sør­ligs­te by?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.