For­skrift om brann­fore­byg­ging

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

§ 5. Kon­troll og ved­li­ke­hold av byg­nings­de­ler og sik­ker­hets­inn­ret­nin­ger

● Eie­ren av et bygg­verk skal sør­ge for at byg­nings­de­ler, in­stal­la­sjo­ner og ut­styr i bygg­ver­ket som skal opp­da­ge brann el­ler be­gren­se kon­se­kven­se­ne av brann, blir kon­trol­lert og ved­li­ke­holdt slik at de fun­ge­rer som for­ut­satt. Kon­trol­len skal av­kla­re om sik­ker­hets­inn­ret­nin­ge­ne:

● a) opp­fyl­ler kra­ve­ne til brann­sik­ker­het som gjel­der for bygg­ver­ket b) fun­ge­rer hver for seg og sam­men med hver­and­re.

● Kon­trol­lens om­fang og hyp­pig­het skal være til­pas­set sik­ker­hets­inn­ret­nin­ge­ne og bygg­ver­kets stør­rel­se, kom­plek­si­tet, bruk og ri­si­ko.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.