«13 Rea­sons Why»

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Net­flix-se­rie som hand­ler om en 17 år gam­mel jen­te som tar sitt eget liv. I se­ri­en opp­gir hun 13 grun­ner til val­get. Blant an­net tar se­ri­en for seg mob­bing på so­sia­le medi­er, rask spred­ning av bil­der og ryk­ter, over­grep og and­re pro­ble­mer man­ge unge opp­le­ver i dag. Jen­ta etter­la­ter seg 13 kas­sett­opp­tak, hvert av dem ment for ung­dom­mer hun me­ner må ta sin del av skyl­den for at hun nå er død. Se­ri­en er byg­get på en ro­man av Jay As­her, og lå i 2011 som num­mer 1 på New York Ti­mes best­sel­ger­lis­te.

FOTO: NET­FLIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.