Ven­tet ti år på fly

Noen ven­ter len­ger på fly enn and­re. På Kje­vik har en­tu­si­as­ter ven­tet i minst ti år.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: LARS HOLLERUD lars.hollerud@fvn.no

For kort tid si­den kom fly­et, i løse de­ler i en trai­ler på E 39 fra en han­gar på Sola.

– Må­let er å ha det fer­dig res­tau­rert til fly­plas­sens 80-års ju­bi­le­um 1. juni 2019, sier Frit­hjof Ruud, pri­mus mo­tor og tals­mann for en vel kva­li­fi­sert dug­nads­gjeng på fore­lø­pig 10–15 menn som trip­per etter å kom­me i gang.

Da, etter om­trent 2000 dug­nads­ti­mer, kan an­slags­vis 300.000 men­nes­ker år­lig se Mi­les Ge­mi­ni 1A hen­gen­de i ta­ket, mens de ven­ter på ba­ga­sje fra en tur ute i ver­den.

Fly­et de da kan kik­ke på var selve flagg­ski­pet i Sør­fly A/S, Sør­lan­dets førs­te fly­sel­skap.

Det to mo­tors pro­pell­fly­et var også uten­lands, rett som det var.

Sør­fly ope­rer­te to­talt seks fly i lø­pet av sin 16 år lan­ge his­to­rie. Sen­tra­le navn var fly­ger­ne og me­ka­ni­ker­ne Finn Erik­stad, Ei­nar Jaa­tun, Rag­nar Moi og John­ny Thor­sen. Etter en tid kom skips­re­der Tor­ry Mos­vold inn som sen­tral ak­sjo­nær.

Fly­et som ny­lig kom i løse de­ler, ble la­get i Ca­na­da.

KAPPET VINGENE

Det an­kom førs­te gang Kje­vik via Ams­ter­dam i 1948, som inn­led­ning til en mer el­ler mind­re ak­tiv og til dels tur­bu­lent til­væ­rel­se som strakk seg 1964. Etter noen år i privat eie, hav­net fly­et på la­ge­ret til Norsk Tek­nisk Mu­se­um i Oslo i 1986, for så å lig­ge de­mon­tert og sam­le enda mer støv på Fly­his­to­risk Mu­se­um på Sola, i på­ven­te av en re­ha­bi­li­te­ring som aldri kom.

– Opp­rin­ne­lig var det en gjen­nom­gå­en­de vin­ge med ho­ved­bjel- ke i tre. I for­bin­del­se med de­mon­te­ring og trans­port ble vingene i sin tid kappet av. Hel­lig­brø­de, me­ner Frit­hjof Ruud.

Nett­opp den de­len av job­ben, å fes­te vingene for­svar­lig, an­ses som den mest ut­ford­ren­de de­len av dug­nads­job­ben med fly­et, selve flagg­ski­pet i Sør­fly A/S og sel­ska­pets enes­te med to mo­to­rer og plass til tre pas­sa­sje­rer pluss fly­ger.

UTEN MO­TO­RER

Mo­to­re­ne, av ty­pen Black­burn Cir­rus Mi­nor og med 100 hes­te- kref­ter hver, var i lik­het med pro­pel­le­ne og hju­le­ne ikke sam­men med de øv­ri­ge de­le­ne som ny­lig ble hen­tet på Sola.

– Mo­to­re­ne skal ikke er­stat­tes. Fly­et blir tungt nok som det blir, med sine 700 kilo hen­gen­de i et tak. Men pro­pel­ler og hjul skal skrus på, sier Frit­hjof Ruud, til dag­lig kva­li­tets­sik­rings­in­ge­ni­ør ved NOV og med for­tid fra Orion­s­kvad­ro­nen på And­øya og He­li­kop­ter­ser­vice på Sola.

LN-TAH, som kun­ne le­ses i blått på fly­krop­pen, gikk i sine vel­makts­da­ger i rute mel­lom Kje- vik, Sola, Ål­borg, Fre­de­riks­havn og Gøte­borg, og fikk også til Eng­land og Ne­der­land.

IN­GEN HAVARIER

Ut­over 1950-tal­let var det over og ut med rute­flyg­ning. Fra da av gjaldt char­ter­tu­rer, i til­legg til luft­foto over Sør­lan­det og opp­dra­ge­ne for For­sva­ret med så­kal­te slepe­måls­flyg­nin­ger over det mes­te av lan­det.

Etter hvert skrum­pet også dis­se opp­dra­ge­ne inn, og 27. juli 1964 ble fly­et solgt til pri­vat­man­nen Finn Sa­ge­rud på Fli­sa i Hed­mark.

Fly­ets his­to­rie for­tel­ler in­gen ting om havarier og bare én nød­lan­ding. Den fore­gikk i Hirts­hals i 1949.

For­melt sett ei­es Mi­les Ge­mi­ni 1A nå av Vest-ag­der-mu­se­et, som har inn­gått en 50 år lang dis­po­si­sjons­av­ta­le med Avi­nor.

Det er di­rek­tør John Ol­sen sær­de­les glad for. For mu­se­et, som har et rik­hol­dig utvalg in­nen an­nen sam­ferd­sel, har luftfartshistorie til nå vært et stort hull.

Øystein Sva­land

FOTO: KJARTAN BJEL­LAND

Øystein Sva­land (f.v.), Frit­hjof Ruud, Rag­nar Lie og Ar­ne Jo­han John­sen fikk sjar­møretap­pen inn til verk­sted­hal­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.