Tror gjed­da er en spøk

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORGEIR EIKELAND torgeir.eikeland@fvn.no

Gjed­da som ble fun­net ved Byg­lands­fjord fre­dag, har lig­get på bred­den si­den tirs­dag.

– Jeg opp­da­get den på tirs­dag og fo­to­gra­fer­te den, og jeg er sik­ker på at den ikke var der da­gen før, sier Steinar Ol­sen Berg­mann til Fædre­lands­ven­nen. Han har dre­vet fiske i Byg­lands­fjord den­ne uka, og lør­dag la han mer­ke til Fædre­lands­ven­nens ar­tik­kel om gjed­da som ble fun­net ved bred­den fre­dag.

STOR FARE

Der­med send­te han inn sitt eget bil­de av fisken, som han tok tirs­dag.

Gjed­de hø­rer ikke na­tur­lig hjem­me i Byg­lands­fjord, og rov­fis­ken ut­gjør en stor fare for den sjeld­ne Byg­lands­fjord­bleka der­som det vi­ser seg at den nå fin­nes i fjor­den.

Der­for ble det stor opp­stan­del­se da Rod­ri­go Hills kun­ne for­tel­le Fædre­lands­ven­nen at han og dat­te­ren had­de fun­net en halv­spist gjed­de lig­gen­de ved bred­den av Byg­lands­fjord fre­dag.

DYPT VANN

«Øko­lo­gisk ka­ta­stro­fe» og «miljø­kri­mi­nelt idio­ti» var blant be­teg­nel­se­ne som ble brukt av noen av Fædre­lands­ven­nens in­ter­vju­ob­jek­ter lør­dag.

På Steinar Ol­sen Berg­manns bil­de er fisken hel og fin, og til­syne­la­ten­de re­la­tivt fersk.

– Men jeg tror ikke den­ne gjed­da har kom­met opp fra fjor­den. Den lå ved et sted med strøm og dypt vann hvor det ikke vil­le vært sann­syn­lig å få gjed­de hvis den fan­tes her. Jeg tror noen har kas­tet den der, kan­skje fra en båt, men at den er fan­get et an­net sted, sier Berg­mann. – Hvor­for tror du det? – Der­som en fisker fan­get ei gjed­de i Byg­lands­fjord vil­le jeg trodd at ved­kom­men­de straks tok den med til de ret­te myn­dig­he­ter, sier Steinar Ol­sen Berg­mann til Fædre­lands­ven­nen.

VIL VITE

Fiske­for­val­ter Fro­de Kroglund hos Fyl­kes­man­nen i Vest- og Aust-ag­der er enig i vur­de­rin­gen:

– Jeg hel­ler også mot den­ne for­kla­rin­gen. Men der­som noen har kas­tet fra seg gjed­da der som en spøk, vil jeg frem­de­les vel­dig gjer­ne vite hvor den kom­mer fra. Der­som den kom­mer for ek­sem­pel fra Dram­mens-vass­dra­get er det dumt, for der fin­nes far­li­ge pa­ra­sit­ter. Kom­mer den fra et an­net sted er det også dumt, for da er det en vel­dig dår­lig spøk som det blir mye styr av, sier Fro­de Kroglund.

VENNLIGST IKKE

Han vil li­ke­vel være mild mot even­tu­el­le spøke­fug­ler som gir seg til kjen­ne:

– Vi har alle vært unge, og det er ikke alt jeg hel­ler har gjort som jeg er like stolt av. Så jeg kom­mer til å be­hand­le det som en spøk, men vennligst ikke gjør det­te fle­re gan­ger, sier Kroglund.

Og inn­til spøke­fug­le­ne even­tu­elt gir lyd fra seg vil usik­ker­he­ten frem­de­les hef­te ved gjedde­fun­net.

FOTO: STEINAR OL­SEN BERG­MANN

Slik så den 60 centi­me­ter lan­ge gjed­da ut da den lå ved By­lands­fjord tirs­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.