To i ar­rest etter båt­krasj

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KA­RI PE­DER­SEN

To menn fra Stord satt søn­dag etter­mid­dag i ar­rest etter en båt­ulyk­ke i Lange­nu­en. – Hell i uhell at de lan­det ak­ku­rat der, sier øyen­vit­ne.

To menn i 40-åre­ne fra Stord er på­gre­pet etter at en over 10 me­ter lang ca­bin­crui­ser gikk på land i Lange­nu­en natt til søn­dag.

De to stakk fra ste­det og en stor lete­ak­sjon ble iverk­satt.

– Båt­fø­re­ren bur­de vars­let om hen­del­sen, så had­de vi unn­gått det svæ­re sø­ket som ble satt i gang, sier Jan Mag­ne Øste­bø­vik, ope­ra­sjons­le­der i Sør-vest po­liti­dis­trikt.

Hoved­red­nings­sen­tra­len fikk mel­ding om den ha­va­rer­te bå­ten klok­ken 06.17 søn­dag mor­gen fra en forbi­pas­se­ren­de båt.

Fra Sola let­tet etter Sea King­he­li­kop­ter og søk­te etter men­nes­ker i sjø­en. Mann­ska­pet fra Hoved­red­nings­sen­tra­len kom seg om bord og re­gist­rer­te at mo­to­ren fort­satt var varm.

– Der­for er vi ri­me­lig sik­re på at det må ha skjedd like før klok­ken seks, sier red­nings­le­der Owe Frø­land til BT klok­ken 09.30.

In­gen var om bord, men red­nings­bå­ten var borte. Gummi­bå­ten ble fun­net for­latt i en båt­havn ved 09-ti­den. Lete­mann­ska­per fryk­tet at de som var om bord skul­le være skadd el­ler i sjokk etter den kraf­ti­ge land­kjen­nin­gen.

Frø­land sier at de gjen­nom etter­ret­ning ble klar over at det har vært to per­soner om bord og at dis­se had­de gått i land. Da ble he­li­kop­ter­sø­ket i sjø­en av­slut­tet og po­li­ti­et over­tok le­del­sen av sø­ket.

Hal­van­nen time sei­ne­re fikk po­li­ti­et kon­takt med to menn, som be­fant seg på sam­me adres­se. De to er beg­ge i 40-åre­ne og fra Stord.

Kra­sjet skjed­de på Stord-si­den av Lange­nu­en, nord for Jekte­vik. Den nøy­ak­ti­ge plas­sen er Hage­berg, får BT opp­lyst av lo­kal­kjen­te.

Geir Romme­tveit var søn­dag for­mid­dag og tok bil­de av den ha­va­rer­te ca­bin­crui­se­ren.

– De har tross alt vært hel­di­ge. Ak­ku­rat der de lan­det er ber­get så­pass skrått at bå­ten har sklidd inn på sva­ber­get. På beg­ge si­der vil­le de fått et tøf­fe­re møte med stei­ne­ne, sier Romme­tveit.

– På land har de truf­fet et tre som har dem­pet kra­sjet. Der­et­ter er bå­ten blitt lig­gen­de i ro, for­tel­ler han vi­de­re.

Romme­tveit kon­sta­ter­te at den 43 fot sto­re ca­bin­crui­se­ren er for­bau­sen­de lite øde­lagt i bun­nen. Bå­ten ser ut som den har styrt rett på land i stor fart, sier han.

Bå­ten skal være over 10 me­ter lang og av ty­pen Fair­line, en bri­tisk­byg­get ca­bin­crui­ser med fly­brid­ge. Hvis bå­ten har gått i van­lig marsj­fart, har den fått land­kjen­ning i 40-50 kilo­me­ter i ti­men.

FOTO: 2211-TIPSER

Bå­ten har øyen­syn­lig gått på land med stor kraft.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.