Kan ende med bare fire par­ti­er over sperre­gren­sen

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Høs­tens valg kan få et his­to­risk ut­fall, der bare fire par­ti­er kom­mer over sperre­gren­sen, iføl­ge ana­ly­ti­ke­re.

Venst­re, KRF og SV er alle i fare­so­nen for å ende med to re­pre­sen­tan­ter hver på Stor­tin­get. Miljø­par­ti­et De Grøn­ne og Rødt kan kom­me inn med en hver. Det vi­ser me­nings­må­lin­ge­ne den­ne vår­en, både en­kelt­vis og be­reg­net som et gjen­nom­snitt.

Res­ten av Stor­tin­get, 161 man­da­ter, blir i så fall for­delt mel­lom Ar­bei­der­par­ti­et, Sen­ter­par­ti­et, Høy­re og Frem­skritts­par­ti­et.

Ap og Sp lig­ger i øye­blik­ket an til å sik­re fler­tall der­som val­get en­der med fire sto­re og fem mikro­par­ti­er på Stor­tin­get.

Tre eks­per­ter er eni­ge om at et slikt ut­fall ikke er uten­ke­lig.

– Det er mer enn en teo­re­tisk mu­lig­het for at høs­tens valg en­der med at bare fire par­ti­er kom­mer over sperre­gren­sen, sa ana­ly­ti­ker Jo­han Gier­t­sen i nett­ste­det Poll of polls un­der et se­mi­nar for jour­na­lis­ter ny­lig.

– Det er så pass li­ten avstand til sperre­gren­sen at det er en re­ell mu­lig­het, ja, sier stats­vi­ter og valg­ana­ly­ti­ker Svein To­re Mart­hin­sen til NTB.

– Sen­ter­par­ti­ets vold­som­me vekst er en stor trus­sel for både Venst­re og KRF, for­di dis­se to lig­ger så nær sperre­gren­sen. Hol­der Ap stil­lin­gen, kan SV syn­ke un­der, istem­mer pro­fes­sor i sam­men­lig­nen­de po­li­tikk, Frank Aare­brot.

For­skjel­len mel­lom et valg­re­sul­tat på 3,9 el­ler 4,0 pro­sent, er at stor­tings­grup­pen blir på 1–2 el­ler 7–8 re­pre­sen­tan­ter. (Se fakta­boks om sperre­gren­sen).

Venst­re har et gjen­nom­snitt på 3,7 pro­sent i april. Venst­re har vært un­der 4-tal­let si­den fe­bru­ar.

Gjen­nom­snit­tet for KRF er 4,8 pro­sent, og par­ti­et ser ut til å være på en syn­ken­de kur­ve fra et snitt på 5,2 pro­sent i ja­nu­ar.

SV har stort sett hav­net på 3-tal­let gjen­nom det mes­te av stor­tings­pe­rio­den, men har det sis­te halve året kom­met over sperre­gren­sen. Snit­tet i april er 4,6 pro­sent.

Av dis­se tre par­ti­ene har KRF den mest lo­ja­le vel­ger­mas­sen. Venst­re og SV sli­ter med å hol­de på vel­ger­ne fra for­ri­ge valg. Krfs lo­ja­li­tet ta­ler for at det er sann­syn­lig at de vil gå klar av sperre­gren­sen, på­pe­ker eks­per­te­ne.

– Grunn­fjel­let er så pass stort at jeg tror KRF vil red­des fra å fal­le un­der sperre­gren­sen. Jeg er gans­ke, men ikke helt sik­ker på at KRF kom­mer over 4-tal­let, sier Mart­hin­sen.

– Med lan­dets tredje størs­te parti­or­ga­ni­sa­sjon har KRF dess­uten stor ka­pa­si­tet til å mo­bi­li­se­re. Men sperre­gren­sen er tru­en­de nær, sier Aare­brot.

Ved for­ri­ge stor­tings­valg kom sju par­ti­er over sperre­gren­sen. I til­legg ble MDG re­pre­sen­tert med ett man­dat. I ny­ere tid har det aldri vært fær­re enn fem par­ti­er over sperre­gren­sen på Stor­tin­get.

Aare­brot un­der­stre­ker at sperre­gren­sen kan av­gjø­re val­get:

– Leg­ger vi til grunn at KRF ber­ger seg, blir det li­ke­vel et jevnt løp. Der­som en­ten SV el­ler Venst­re fal­ler un­der, vil det ale­ne kun­ne vip­pe fler­tal­let den ene el­ler and­re vei­en. Syn­ker beg­ge un­der, jev­ner det seg ut, sier pro­fes­so­ren ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.

NTB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.