Først over Sule­skard – Brok­ke

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

Pre­sis klok­ka 12 lør­dag som­mer­åp­net vei­en mel­lom Sule­skard og Brok­ke. Fa­mi­li­en Be­eck­mann fra Bel­gia var førs­te bil over.

– De for­tal­te at de skul­le over til Se­tes­dal på fe­rie, for­tel­ler bygge­le­der i Sta­tens veg­ve­sen, Fred Jon­ny Wi­kø­ren.

Strek­ket på 46 kilo­me­ter fra Brok­ke i Se­tes­dal i Aust-ag­der til i Sule­skard i Sirdal i Vest-ag­der er vin­ter­stengt fra se­nest 1. no­vem­ber hvert år.

På grunn av re­strik­sjo­ne­ne som lig­ger på rein­trek­ket som går i om­rå­det, er det ikke til­latt å åpne vei­en før 20. mai.

De sis­te åre­ne har åp­nin­gen skjedd fle­re da­ger etter den­ne da­to­en. For ek­sem­pel for to år si­den skjed­de det ikke før 25. mai på grunn av mye snø.

Men i år skjed­de det alt­så så tid­lig som mu­lig: 20. mai klok­ken 12.

– Det har vært mind­re snø enn nor­malt. Så i år var det in­gen pro­blem å rek­ke det, for­tel­ler Wi­kø­ren.

Veistrek­ket ble åp­net i 1990 og er blitt po­pu­lært. Den kor­ter nem­lig ned av­stan­den mel­lom Oslo og Stav­an­ger med 11 mil.

FOTO: KARL MYGLAND

Fa­mi­li­en Be­eck­mann fra Bel­gia var førs­te bil til å kjø­re mel­lom Sule­skard og Brok­ke da vei­en åp­net klok­ka 12.

FOTO: KARL MYGLAND

Dis­se bi­le­ne sto i kø på Sule­skard-si­den da bom­men åp­net for som­mer­se­son­gen på Sule­skard­vei­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.