Las­ter re­gje­rin­gen for dår­lig syke­hus-øko­no­mi

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

Aps Ka­ri Hen­rik­sen me­ner re­gje­rin­gen er å las­te for elen­dig øko­no­mi ved Sør­lan­det syke­hus.

– Høy­res og Frps syke­hus­po­li­tikk svek­ker syke­hus­til­bu­det på Sør­lan­det. Høy­re står ikke ved egne løf­ter når det gjel­der syke­hus­øko­no­mi­en. Det mang­ler tre mil­li­ar­der, sier stor­tings­re­pre­sen­tan­ten.

Hun me­ner re­gje­rin­gens po­li­tikk i rea­li­te­ten er en sen­tra­li­se­rings- og pri­va­ti­se­rings­po­li­tikk av syke­hus­tje­nes­te­ne.

Ny­lig ved­tok syke­hus­sty­ret at det skal kut­tes 100 mil­lio­ner kro­ner de nes­te fire åre­ne. Det be­tyr kutt av 150 års­verk.

– Jeg de­ler til­lits­valg­tes be­kym­ring og me­ner det­te er svært be­kym­rings­fullt for Sør­lan­det syke­hus, sier Hen­rik­sen.

Hun fryk­ter at fag­mil­jø­ene kan split­tes opp:

– Det er syke­hu­sets frems­te kort for å ha et godt, lo­kalt og re­gio­nalt syke­hus­til­bud nær­mest mu­lig der folk bor. Blir det vans­ke­lig med re­krut­te­ring av fag­folk til Sør­lan­det syke­hus, vil vei­en være kort til sen­tra­li­se­ring av fle­re tje­neste­til­bud.

Hen­rik­sen sier at re­gje­rin­gen lig­ger mer enn tre mil­li­ar­der bak skje­ma i sin sat­sing på syke­hu­se­ne.

– I til­legg bru­ker de mer enn 200 mil­lio­ner på en pri­va­ti­se­rings­re­form som til nå nes­ten ute­luk­ken­de er brukt av folk på Øst­lan­det. Det me­ner jeg er et kraf­tig sig­nal om at den pri­va­ti­se­rings­po­li­tik­ken re­gje­rin­gen nå dri­ver i syke­hus­sek­to­ren, tref­fer best i sen­tra­le strøk der det er mye å vel­ge ifra før, sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.