– Et kort, men vik­tig møte

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Ge­ne­ral­sek­re­tær Jens Stol­ten­berg bæ­rer spri­ken­de staur i NATO. Men de al­li­er­te står sam­men om det vik­tigs­te, me­ner han.

Tors­dag hol­der stats- og re­gje­rings­sje­fe­ne i NATO et eks­tra­or­di­nært topp­møte i Brussel. USAS pre­si­dent Do­nald Trump, Tyr­kias pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do- gan, Un­garns stats­mi­nis­ter Vik­tor Or­bán, Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron og stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) sam­les alle rundt det sam­me bor­det. De po­li­tis­ke av­stan­de­ne er enor­me. Men stats- og re­gje­rings­sje­fe­ne vil ha et fel­les bud­skap, for­sik­rer Jens Stol­ten­berg:

– Det kom­mer til å bli et møte som vel­dig ty­de­lig ut­tryk­ker sam­hol­det i NATO. Det blir et kort møte, men et vik­tig møte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.