Den sto­re hvi­te flokk i Sam­tids­mu­se­et

To­ri Wrå­nes’ per­for­mance Sir­kling er et åpent kunst­verk med rom for utal­li­ge tolk­nin­ger.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - EMIL OTTO SYVERTSEN

PER­FOR­MANCE To­ri Wrå­nes Sir­kling

Mu­se­et for sam­tids­kunst i sam­ar­beid med Na­tio­nal­thea­tret 40 med­vir­ken­de skue­spil­le­re Ku­ra­tor Sti­na Hög­kvist

Et hundre­talls men­nes­ker sit­ter som på en ro­te­ren­de bryl­lups­kake i fle­re eta­sjer, ikke en drei­e­sce­ne, men en om­drei­en­de se­te­inn­ret­ning slik at vi i lang­somt tem­po ser rom­met fra alle vink­ler. Rom­met er be­fol­ket av un- der­li­ge hvi­te ve­se­ner med lang nese og lod­den pels.

Wrå­nes’ på­gå­en­de ut­stil­ling i lo­ka­le­ne er nå ku­lis­se og bak­grunn for den merk­ver­di­ge hen­del­sen som lang­somt ut­vik­ler seg.

Bak søy­ler og veg­ger ty­ter de fram, dis­se ube­stem­me­li­ge ve­se­ne­ne, litt mummi­troll-ak­ti­ge, litt som slekt­nin­ger av ka­rak­te­re­ne i bar­ne-tvs Drømme­ha­gen.

De er frem­me­de, de vir­ker venn­li­ge, men sam­ti­dig svært frem­me­de, og jo da, litt troll­ak­ti­ge. De le­ker med sto­re bal­ler, nes­ten som enor­me garn­nøs­ter. Al­le­re­de har tåkel­u­ren fra Lin­des­nes fyr an­slått to­nen. En hvit ull­dott med sak­so­fon føl­ger opp, en an­nen med horn, en med trom­bo­ne.

Og så To­ri Wrå­nes’ stem­me som har så man­ge mo­du­la­sjo­ner. Trol­le­nes tall øker. De fyl­ler rom­met. På ett tids­punkt står de alle i ring rundt pub­li­kum, sirk­ler oss in­ne. De stir­rer på oss, ven­der hen­de­ne mot oss med hånd­fla­ten opp.

Hen­de­ne er una­tur­lig sto­re. Hva er det de vil, dis­se frem­me­de? Er de gode og til­lits­ful­le som de ser ut, el­ler er de tru­en­de og frem­me­de og skrem­men­de? Mu­sik­ken, san­gen, an­tar ryt­mis­ke og har­mo­nis­ke for­mer, bin­der sam­men og lø­ser seg opp. Be­ve­gel­se­ne av­tar, ly­den stil­ner, og til slutt opp­hø­rer pub­li­kums­plas­sens ro­ta­sjon.

Skal vi klap­pe nå? Er det over? Vi klap­per. Noen reiser seg og går

Hva er det de vil, dis­se frem­me­de?

ut i rom­met uten­for, og så blir vi ge­lei­det vi­de­re inn­over i det gam­le bank­lo­ka­let. Når vi alle er in­ne i det­te nes­te rom­met, be­ly­ses de hvi­te, de står opp­over en mo­nu­men­tal trapp, 40 lod­ne frem­me­de med sto­re ne­ser og stir­ren­de øyne. De syn­ger hver sin tone. Det vokser i styr­ke.

En frem­med har­mo­ni opp­står og klan­gen øker i om­fang og bred­de. En bøl­ge av frem­med mu­sikk skyl­ler over oss. Koret, den sto­re hvi­te flokk, trer lang­somt høy­ere og for­svin­ner ut av syns­fel­tet, bare klan­gen er til­ba­ke. Den slut- ter brått, og en gjen­klang av tåkel­u­ren fra Lin­des­nes sva­rer i det fjer­ne. Koret kom­men­te­rer. Tåkel­u­ren, nå med trom­bo­ne, igjen. Et sis­te svar. Og så er det slutt.

FOTO: SIV DOLMEN

To­ri Wrå­nes' per­for­mance Sir­kling er et åpent kunst­verk med rom for utal­li­ge tolk­nin­ger, skri­ver Fædre­lands­ven­nens an­mel­der Emil Otto Syvertsen.

FOTO: SIV DOLMEN

To­ri Wrå­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.