FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

«Distan­ce»

● Er en ut­stil­ling av den dans­ke kunst­ne­ren Jep­pe Hein.

● Vi­ses på Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um fra 20. mai til 9. sep­tem­ber.

● Be­står av en lang, elek­trisk kule­bane som strek­ker seg over fle­re rom.

● Hein er ut­dan­net ved Det Kon­ge­li­ge Dans­ke Kunst­aka­de­mi.

● «Distan­ce» er et inn­låns­verk fra AROS i Aar­hus i Dan­mark, og opp­set­nin­gen på SKMU er gjen­nom­ført i sam­ar­beid med AROS og Jep­pe Heins stu­dio.

Ku­ra­tor på SKMU, El­se-brit Krone­berg, hå­per at ut­stil­lin­gen vil slå som­mer­re­kor­der på SKMU.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.