– Nå må spil­ler­ne gå i seg selv

Øy­vind Gaus­dal gikk nok en gang mål­løs av ba­nen i 1-2-ta­pet mot Fram Lar­vik lør­dag. 31-årin­gen er skuf­fet over både det han og la­get har vist så langt i år.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no

– Jeg kan ikke kla­ge på alle and­re. Jeg har hel­ler ikke vært i flyt­so­nen, sier Gaus­dal til Fædre­lands­ven­nen.

Vind­bjart skap­te nok sjan­ser til å vin­ne lør­da­gens ba­tal­je på Moseid­moen. Dess­ver­re for ver­te­ne var Fram Lar­vik ef­fek­ti­ve, og sco­ret på sine sjan­ser.

Gaus­dal, som nær­mer seg 200 sco­rin­ger for venn­dø­le­ne, skap­te to gode mu­lig­he­ter. Den ene gikk i stol­pen, og på den and­re ble han av­blåst for off­side.

– Nå må alle spil­ler­ne gå i seg selv, og bret­te opp er­me­ne, sier flekke­fjæ­rin­gen.

Steinar Skei­es menn har – i år som i fjor – fått en svak åp­ning på se­son­gen. Fire po­eng har det blitt på de seks førs­te kam­pe­ne. Det gir en 12. plass i 2. di­vi­sjon av­de­ling 2. Der­med er venn­dø­le­ne po­si­sjo­nert i ned­rykk­s­so­nen.

– Det er in­gen let­te kam­per, og det er et hakk opp fra i fjor, det ser vi. Men vi skal være gode nok til å ta mer po­eng enn vi har gjort til nå, sier Gaus­dal.

KRE­VEN­DE VIND­BJART-STIL

– Har det be­gynt å bli noe mur­ring i gar­de­ro­ben?

– Nei. Vi har tro­en på det vi gjør. Vi skal være skuf­fet etter et tap, sier Gaus­dal.

La­get fra Ven­ne­sla har fått inn fle­re for­sterk­nin­ger før årets se­song. Tre­ner Steinar Skeie har sagt at det vil litt tid å lære alle Vind­bjart-må­ten å spil­le fot­ball på.

– Det kre­ver litt å spil­le Vind­bjart-sti­len, og vi er gans­ke man­ge nye, men nå kan vi snart ikke skyl­de på det len­ger hel­ler. Nå må vi stå på litt, sier Gaus­dal.

– Er du be­kym­ret?

– Nei, ikke i det hele tatt. Had­de vi blitt pis­set på, el­ler ikke skapt noe, vil­le det vært an­ner­le­des. Vi skap­te man­ge sjan­ser mot Fram Lar­vik, og da er det mar­gi­nalt. Vi har slitt i se­song­åp­nin­gen før, og kom­met sterkt til­ba­ke igjen. Jeg er trygg på at vi skal ta nok po­eng ut­over som­mer­en og høs­ten, sier Gaus­dal.

– DET ER LEN­GE IGJEN

Vind­bjart had­de man­ge inn­legg mot Fram Lar­vik, av va­rie­ren­de kva­li­tet.

– Skal Gaus sco­re mål, må han få gode inn­legg, sier Skeie.

– Ett mål på stor­sco­re­ren din etter seks kam­per. Hva ten­ker du om det?

– Det er for lite selv­føl­ge­lig. Det skyl­des litt Gaus, som ikke har vært flink nok. Han har hel­ler ikke fått man­ge gode nok inn- legg, sier Skeie.

I fjor stop­pet 31-årin­gen på 24 se­rie­mål.

– Jeg er sik­ker på at han vil kom­me, og at la­get vil løf­te seg igjen, sier Skeie.

Kim Kvaa­len sier at det er god stem­ning i la­get, til tross for den elen­di­ge po­eng­fangs­ten.

– Det er kje­de­lig ikke å kun­ne vin­ne, men det er len­ge igjen, sier midt­bane­spil­le­ren.

Vind­bjart had­de fire po­eng også etter seks se­rie­run­der i fjor. På de 11 nes­te ble det ni tre­po­en­ge­re.

– Hva gjor­de at det løs­net i fjor?

– Godt spørs­mål. Det bare løs­net, og så fikk vi sju-åtte sei­ere på rad, sier Kvaa­len.

Nes­te se­rie­kamp for Vind­bjart er borte mot Bry­ne søn­dag.

FOTO: HÅVARD KARL­SEN

Øy­vind Gaus­dal for­tvi­ler etter et mis­brukt Vind­bjart-sjan­se un­der kam­pen mot Fram Lar­vik lør­dag. Borte­la­get vant 2-1.

FOTO: HÅVARD KARL­SEN

Fram Lar­vik-spil­ler­ne kun­ne slip­pe ju­be­len løs etter kamp­slutt på Moseid­moen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.