❞ Jeg hol­der på helt til jeg har vondt

Eld­re tre­ner mye mer enn før. In­gen and­re al­ders­grup­per kan sam­men­lig­ne seg med en slik øk­ning. Det kan være årets vik­tigs­te tre­nings­trend.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Per­soner i 60-åre­ne som går fra å være fy­sisk in­ak­ti­ve til fy­sisk ak­ti­ve, kan «tje­ne» over tre år med bed­re helse.

– Og opp. Og ned. Og klapp. Og bort.

42 pen­sjo­nis­ter føl­ger hver enes­te be­ve­gel­se til in­struk­tø­ren Ja­ne Drey­er. El­ler, de gjør i hvert fall så godt de kan. Noen har skif­tet hof­ten, and­re har ny­lig gjen­nom­gått en hjerte­ope­ra­sjon. Der­for kan ikke alle del­ta­ger­ne gjø­re alle be­ve­gel­ser.

Tre­nings­ti­me­ne gjør godt for både kropp og sinn. Og den­ne ty- pen tre­ning er vik­ti­ge­re enn folk tror.

– Fy­sisk ak­ti­vi­tet blir vik­ti­ge­re jo eld­re du blir. Det er vel­dig fort gjort å kom­me inn i den onde sir­ke­len – set­te seg på rum­pa og bli der. Det er fersk­vare med tre­ning, uan­sett hvor gam­mel du er, sier Drey­er i Oslo Idretts­krets.

SLITEN I TO DA­GER

– Jeg be­gyn­ner med den­ne, jeg. Det er det ver­ste jeg vet, sier 86 år gam­le Bjørg Lin­ne­rud, før hun tus­ler bort mot en av styrke­tre­nings­pos­te­ne i Ekeberg idretts­hall.

Hun tre­ner to da­ger i uken. Det har hun gjort så len­ge hun kan hus­ke.

– Jeg kan være sliten i et par da­ger etter det­te. Men idretts­fol­ke­ne er jo aldri helt fris­ke i krop­pen de hel­ler, ler hun.

86-årin­gen har all­tid hatt et ak­tivt liv. Al­li­ke­vel er hun sik­ker på at det er tre­nin­gen hun gjør nå som er den al­ler vik­tigs­te.

– Jeg har venn­in­ner som bare sit­ter stil­le og ikke or­ker noen ting. Jeg syns det er trist at de ikke kla­rer å gjø­re mer.

DEPRIMERTE, IKKE DEMENTE

Det blir sta­dig fle­re eld­re her til lands. Iføl­ge Sta­tis­tisk sen­tral­byrå var det i 2016 drøyt 575.000 men­nes­ker over 70 år i Nor­ge. I

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.