Boas­son Ha­gen tak­ket «snilt» ho­ved­felt

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Ed­vald Boas­son Ha­gen vel­tet like før mål, men fikk hjelp av ho­ved­fel­tet og spur­tet til både etappe­og sam­men­lagt­sei­er i syk­kel­rit­tet Tour of Norway søn­dag.

Di­mension Data-ryt­te­ren gikk i bak­ken i en sving like før det gjen­sto én mil av av­slut­nings­etap­pen. Da så det stygt ut med tan­ke på sei­er for gud­brands­dø­len. Ho­ved­fel­tet sen­ket imid­ler­tid be­visst far­ten slik at nord­man­nen skul­le rek­ke til­ba­ke.

– Det var litt vann i en vann­pytt der, og far­ten var litt for stor. I kom­bi­na­sjon end­te det med at jeg gikk i bak­ken. Hel­dig­vis fikk jeg raskt ny syk­kel og fel­tet var hyg­ge­li­ge og ven­tet på meg. Det var fan­tas­tisk gjort, sa Boas­son Ha­gen til NTB.

– Hvor ofte har du vært med på at fel­tet ven­ter på den må­ten?

– Det er ikke ofte det skjer, men inn­imel­lom. Det er også en stund si­den jeg gikk i bak­ken på den må­ten. Jeg hus­ker nes­ten ikke sist. Det var kan­skje i Tour de Fran­ce i fjor, men da var det ikke min feil, sa Tour of Norway-vin­ne­ren.

Til slutt end­te søn­da­gens etap­pe inn til Oslo sen­trum i masse­spurt, og der var Boas­son Ha­gen suveren i kamp med de øv­ri­ge sam­men­lagt­ka­no­ne­ne.

HYLLET LA­GET

Der­med knep han sam­men­lagt­sei­e­ren og vant rit­tet på hjemme­bane for tredje gang. De to førs­te tri­um­fe­ne kom i 2012 og 2013.

– Det var stort å vin­ne sam­men­lagt. Det har vært må­let hele vei­en, og det ble spen­ning helt til sis­te slutt. Kan­skje i stør­re grad enn hva som var nød­ven­dig, smil­te Boas­son Ha­gen.

Han be­røm­met sam­ti­dig lag­ka­me­ra­te­ne som tet­tet luka til ho­ved­fel­tet etter det som kun­ne blitt en skjebne­svan­ger velt.

– La­get har kjørt fan­tas­tisk hele uka og gjort mye jobb for meg, fast­slo Team Di­mension Data-prof­fen.

Boas­son Ha­gen lå på an­nen­plass sam­men­lagt før søn­da­gens av­slut­ning med mål­gang ved opera­hu­set i Oslo. Kun tre se­kun­der skil­te Ruds­bygd-gut­ten og le­den­de Pie­ter We­en­ing.

AN­LED­NIN­GEN AV­GJOR­DE

Etappe­sei­e­ren søn­dag ga Boas­son Ha­gen ti bo­nus­se­kun­der, hvil­ket sør­get for sam­men­lagt­sei­er. Det kan han tak­ke et venn­lig­sin­net ho­ved­felt for.

Syk­kel­eks­pert Mads Kag­ge­stad tror ikke fel­tet had­de ven­tet på hvem som helst.

– Det er litt ty­pisk syk­kel­spor­ten i mind­re ritt som ikke er så vik­ti­ge. Jeg satt i Orica-bi­len, og da de opp­da­get at Ed­vald had­de vel­tet, ban­net de. Det var ikke snakk om å ut­nyt­te det. De vil­le hel­ler ha et fair opp­gjør på opp­lø­pet med Ed­vald til ste­det, sa han til NTB.

– De opp­fat­ter det­te som Ed­valds hjemme­bane, og han er en stor ryt­ter. De øns­ker ikke å ta fra ham mu­lig­he­ten til å kjem­pe om sei­e­ren. De had­de ikke ven­tet på en hvil­ken som helst an­nen ryt­ter her i Oslo, til­føy­er han.

Orica-stjer­nen Si­mon Ger­rans, som ble num­mer to på av­slut­nings­etap­pen, kap­ret også an­nen­plas­sen i sam­men­dra­get.

For Boas­son Ha­gen fort­set­ter se­son­gen nå med Tour des Fjords. Førs­te etap­pe star­ter i Ba­le­strand kom­men­de ons­dag. Der­et­ter skal gud­brands­dø­len syk­le Daup­hi­ne Li­be­re og NM før Tour de Fran­ce.

FOTO: NTB SCANPIX

Ed­vald Boas­son Ha­gen spur­ter inn til sei­er un­der fem­te og sis­te etap­pe i syk­kel­rit­tet Tour of Norway i går. Etap­pen gikk fra Moss til Oslo. Boas­son Ha­gen vant også rit­tet sam­men­lagt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.