Har for­so­net meg med at jeg skal dø.

Kol­bjørn An­der­sen (59) har uhel­bre­de­lig fø­flekkreft og le­ver på over­tid. I dag står han på stand i Mar­kens for å ad­va­re and­re.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: LENA RUSTAN FIDJESTAD lena.fidjestad@fvn.no

– Jeg fikk be­skjed om at jeg sta­tis­tisk had­de seks til ni må­ne­der igjen å leve. Nå le­ver jeg på over­tid, sier Kol­bjørn An­der­sen.

Han har uhel­bre­de­lig fø­flekkreft. Nor­ge er på ver­dens­top­pen i fore­komst og dø­de­lig­het av den­ne kreft­ty­pen, og det er sta­dig øk­ning i an­tall re­gist­rer­te til­fel­ler og dø­de­lig ut­fall.

I april 2015 fikk Kol­bjørn be­skje­den han had­de fryk­tet. Kref­ten had­de spredd seg, blant an­net til ma­gen.

– Da ras­te alt sam­men. Jeg bruk­te mye tid på å stå foran spei­let og si «Hei, jeg he­ter Kol­bjørn. Jeg har kreft», for å bli for­tro­lig med dia­gno­sen, for­tel­ler han.

MENN OVER 50 år

Iføl­ge Kreft­re­gis­te­ret ble 2001 per­soner dia­gnos­ti­sert med fø­flekkreft i Nor­ge i 2015, hvor­av 116 av dem ble re­gist­rert i Ag­der. Sam­me år døde 330 per­soner av fø­flekkreft. På 50-tal­let ble det kun re­gist­rert 90 til­fel­ler av fø­flekkreft år­lig.

Fø­flekkreft er den nest van­lig- ste kreft­for­men i al­ders­grup­pen 25-49 år. Som med de fles­te kreft­ty­per er li­ke­vel de fles­te som får fø­flekkreft over 50 år, og øk­nin­gen i fore­komst er spe­si­elt stor blant dem over 60-70 år.

Over 90 pro­sent av hud­kreft­til­fel­le­ne har sam­men­heng med Uv-strå­ler, som ho­ved­sa­ke­lig kom­mer fra sol og so­la­ri­um, skri­ver Kreft­for­enin­gen.

HØY DØ­DE­LIG­HET I NOR­GE

– Det be­hø­ver ikke være så høy dø­de­lig­het i Nor­ge. Her i lan­det er det også dob­belt så høy dø­de­lig­het blant menn i for­hold til kvin­ner, sier kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver i Kreft­for­enin­gen Kris­tian­sand, Tru­de Vi­be­ke Ny­gaard Om­land.

– Skal vi få gjort noe med dø­de­lig­he­ten må nord­menn kjen­ne fare­sig­na­le­ne og gå til lege om man har en mis­ten­ke­lig fø­flekk el­ler hud­for­and­rin­ger. Sjekk krop­pen jevn­lig, og få noen til å sjek­ke ryg­gen din. Slik opp­da­ger du kref­ten før den har spredd seg, fort­set­ter hun.

«HUD­SJEKK­DA­GEN»

År­lig ar­ran­ge­res «Hud­sjekk­da­gen» over hele lan­det, for å ret­te fo­kus mot kreft­for­men. Bak ini­tia­ti­vet står Kreft­for­enin­gen, hud­le­ger og Føflekk­for­enin­gen. I år fin­ner da­gen sted tirsdag 23. mai.

Al­le over 25 år, som har en fø­flekk som har for­and­ret seg mis­ten­ke­lig, har kun­net mel­de seg opp til time for å sjek­ke hud­en sin hos hud­le­ger den­ne da­gen, uten hen­vis­ning fra lege.

– MER OPPMERKSOMME

I Ag­der er hud­lege Fro­de Kris­ti­an­sen i Aren­dal med på ak­sjo­nen.

– Min er­fa­ring er at folk er mer oppmerksomme på fare­sig­na­le­ne ved fø­flek­ker, og kom­mer inn tid­lig. Fle­re fø­flekkreft-til­fel­ler fjer­nes enn tid­li­ge­re, sam­ti­dig som døds­tal­le­ne kun har en svak øk­ning i for­hold til øk­nin­gen av fore­komst, sier han.

Fø­flekkreft som blir opp­da­get og be­hand­let tid­lig, har svært god pro­gno­se. Alvor­li­ge­re er det hvis kreft­cel­le­ne har spredt seg til and­re ste­der i krop­pen.

– Det hand­ler om hvil­ken type man får, men si­den vi ikke har hel­bre­den­de be­hand­ling ved spred­ning, er det dess­ver­re stor sjan­se for at det går galt i lø­pet av tre til fem år, sier le­gen.

VEGRET SEG

Kol­bjørn er blant dem som vegret seg for å dra til le­gen. Det be­gyn­te med en fø­flekk på ryg­gen, som til slutt var på stør­rel­se med en 20-kro­ning. Han tror den kom som føl­ge av uvet­tig so­ling i ung­doms­tida. Et­ter økt mis­tan­ke, og press fra kona, sjek­ket han seg i mars 2014.

– Jeg ble ikke over­ras­ket over at han stil­te dia­gno­sen nok­så raskt, sier Kol­bjørn.

De­ret­ter ven­tet ope­ra­sjo­ner, og Pet-skan­ning på ra­dium­hos­pi­ta­let. Som­mer­en 2014 ble han for­talt at han var kreft­fri, og dro til­ba­ke til job­ben som læ­rer. Et­ter et halvt år fikk Kol­bjørn smer­ter i ma­gen, og sto­re svuls­ter ble opp­da­get.

Han ro­ser li­ke­vel helse­ve­se­net for be­hand­lin­gen han har fått gjen­nom Pakke­for­lø­pet for kreft.

VEL­DIG UVIRKELIG

– Det er vel­dig uvirkelig å bli rammet av kreft. Sær­lig når man inn­ser al­vor­lig­hets­gra­den i det, at enes­te ut­gang er dø­den, og at li­vet skal ta slutt, sier Kol­bjørn.

Det førs­te han gjor­de var å ryd­de et­ter seg i hjem­met. Pa­pi­rer ble sor­tert, og løse trå­der ble av­slut­tet.

– Et­ter­på hand­let det om å snak­ke med fa­mi­lie og ven­ner, for å for­be­re­de dem – og ikke minst meg selv – på det som kom­mer. Nå har jeg for­so­net meg med at jeg skal dø, selv om det er en sta­dig pro­sess, fort­set­ter han.

Kol­bjørn bor sam­men med sin kone på Bel­le­vue i Kris­tian­sand, og har to søn­ner på 24 og 28 år som stu­de­rer i Trond­heim.

– Bar­na rin­ger ofte hjem og spør hvor­dan det går. I til­legg hol­der jeg dem opp­da­tert via mel­din­ger. Det har sett vel­dig dår­lig ut, men de sis­te to må­ne­de­ne har det gått bra med meg. Me­di­si­ne­ne hjel­per meg mye.

På STAND I MAR­KENS GATE

Kreft­cel­le­ne be­fin­ner seg nå i lym­fer fle­re ste­der i krop­pen. Kol­bjørn går jevn­lig til kon­troll, og le­ver i det han kal­ler et «spen­nings­felt» mel­lom der me­di­si­ne­ne vir­ker, og krop­pen ut­vik­ler re­sis­tens. De­ret­ter er det per i dag

in­gen an­nen be­hand­ling han kan be­nyt­te seg av.

– Jeg spør sta­dig om le­ge­ne vil spå i kula på nytt, men det vil de ikke. Det for­står jeg, for det vi­ser seg at man ikke kan spå fram­ti­da, sier han.

Nå som Kol­bjørn fø­ler seg så­pass bra, har han valgt å en­ga­sje­re seg i fore­byg­gen­de ar­beid. Han er med­lem i Føflekkreft­for­enin-

gen, og står blant an­net på stand i Mar­kens gate for Kreft­for­enin­gen på Hud­sjekk­da­gen.

– Hvis jeg kan være et an­sikt utad for and­re som får kreft, og bi­dra til å in­for­me­re, fore­byg­ge og gi håp, så ten­ker jeg at det er vik­tig, av­slut­ter Kol­bjørn.

Foto: Kjar­tan Bjel­land

Kol­bjørn An­der­sen og kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Tru­de Vi­be­ke Ny­gaard Om­land i Kreft­for­enin­gen Kris­tian­sand ret­ter eks­tra fo­kus mot hud .

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Foran det­te spei­let har Kol­bjørn til­brakt mye tid for å bli for­tro­lig med kreft­dia­gno­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.