– Ung­dom­mer er engste­li­ge

Frykt et­ter Søg­ne­dra­pet går ut over ung­dom­mers helse og pre­sta­sjo­ner på sko­len, me­ner elev­om­bud i Søg­ne, Tone Martha Sø­dal.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: EIVIND KRISTENSEN eivind.kristensen@fvn.no

Det kom­mer fram i et brev elev­om­bud Tone Mar­ta Sø­dal i for­ri­ge uke send­te til po­li­ti­et. Her spør hun hva de kan gjø­re for å tryg­ge og be­ro­li­ge ung­dom­me­ne.

«Jeg opp­le­ver at fryk­ten er re­ell og po­tent, og at den dess­uten nå hos noen ak­se­le­re­rer, uke for uke,» skri­ver Sø­dal i bre­vet.

14 år gam­le Al­ma Gab­rie­la Kn­ut­sen ble drept av en jevn­gam- mel gutt i au­gust 2015. For­di han var un­der kri­mi­nell lav­al­der ble han over­ført til barne­ver­net.

Ny­lig skrev Fædre­lands­ven­nen at barne­ver­net er dømt til opp­he­ve det stren­ge sik­ker­hets­re­gi­met rundt den nå 16 år gam­le gut­ten.

I dom­men fra Kris­tian­sand ting­rett kom­mer det fram at ri­si­ko­en for at gut­ten skal begå ny vold vur­de­res som høy, at han har hatt en ne­ga­tiv ut­vik­ling si­den dra­pet og har be­hov for lang­va­rig be­hand­ling.

IKKE KJENT TID­LI­GE­RE

Det kom­mer også fram at dra­pet var plan­lagt og at gut­ten har vist mang­len­de an­ger. Elev­om­bu­det kon­sta­te­rer at det­te ikke har vært kjent for of­fent­lig­he­ten tid­li­ge­re.

«Dis­se al­vor­li­ge opp­lys­nin­ge­ne er eg­net til å vek­ke frykt både ge­ne­relt i lo­kal­mil­jø­et, og er dess­uten eg­net til å øke angst­ni­vå­et hos de per­soner i Søg­ne som over tid har vært rammet og til dels trau­ma­ti­sert av gut­tens tid­li­ge­re uøn- ske­de hand­lin­ger og at­ferd», skri­ver Sø­dal.

Til Fædre­lands­ven­nen sier Sø­dal at hos noen ele­ver går fryk­ten ut over helse, triv­sel og læ­ring.

– I Søg­ne har vi, et­ter det jeg kjen­ner til, hele spek­te­ret; fra ung­dom­mer som er svært red­de og engste­li­ge, via noen som er uro­li­ge, men der det ikke går ut­over helsen, til noen som er glad i ham og sav­ner gut­ten, og til en hel mas­se som ikke bryr seg sær­lig og er lei av alt «sty­ret», sier elev­om­bu­det.

Sø­dal er blitt kon­tak­tet av fore­sat­te til fle­re ele­ver som har bedt hen­ne spør­re po­li­ti­et om hva som skal til for å ileg­ge gjer­nings­per­sonen be­søks- og kon­takt­for­bud.

– Min opp­le­vel­se er at det er ele­ver som har en re­ell frykt, og at det opp­står ny uro når sa­ken kom­mer opp i media igjen. Vi fan­ger li­ke­vel opp ele­ver som har en stør­re sår­bar­het. sier Jar­le Lange­land, rek­tor ved Tinn­tjønn sko­le, der gut­ten var elev.

Han opp­le­ver at ele­ve­ne kom­mer til sko­lens an­sat­te når de har det vans­ke­lig og vil pra­te.

– Det er en in­di­ka­tor på at de har tro på at det er voks­ne de kan være tryg­ge på sko­len, sier han.

– MØ­TER GA Få SVAR

Dom­men mot barne­ver­net kom i be­gyn­nel­sen av april. I fe­bru­ar og mars ble det holdt egne mø­ter for for­eld­re og ele­ver i 10. trinn på ung­doms­sko­le­ne Tinn­tjønn og Tang­vall.

Bak­grun­nen var man­ge ryk­ter og spørs­mål rundt si­tua­sjo­nen for 16-årin­gen. Kom­mu­nen, po­li­ti­et, barne­ver­net og ABUP del­tok.

– Jeg sy­nes det var mo­dig å kal­le inn til dis­se mø­te­ne, men man­ge for­eld­re og ele­ver syn­tes det var vans­ke­lig at de ikke fikk noe an­net enn ge­ne­rell in­for­ma­sjon, sier elev­om­bud Tone Martha Sø­dal.

Til det­te sier Tinn­tjønn-rek­to­ren:

– Jeg har stor for­stå­el­se for at man øns­ker mer in­for­ma­sjon i en krise­si­tua­sjon. På mø­te­ne for­søk­te vi å gi så god in­for­ma­sjon vi klar­te ut fra for­ut­set­nin­ge­ne. Det er også vik­tig å hus­ke på at det er en gutt og en fa­mi­lie i and­re en­den som skal iva­re­tas og som har ret­tig­he­ter, sier Jar­le Lange­land.

Po­liti­første­be­tjent Ter­je Er­klev ved Søg­ne og Song­da­len lens­manns­kon­tor sier de vil kom­me til­ba­ke med et svar til elev­om­bu­det. Før det øns­ker han ikke å kom­men­te­re inn­hol­det i bre­vet

ARKIVFOTO

Elev­om­bud Tone Martha Sø­dal sier fore­sat­te til fle­re ele­ver har bedt hen­ne å spør­re po­li­ti­et om hva som skal til for å ileg­ge gjer­nings­per­sonen be­søks- og kon­takt­for­bud.

FOTO: FAKSIMILE

Fædre­lands­ven­nens første­side 6.6 mai 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.