Ven­st­res vans­ke­li­ge valg

En fersk Nrk-må­ling vi­ser at Ven­st­re har tapt seks av ti vel­ge­re. Par­ti­et selv tror det skyl­des tøf­fe kli­ma­kam­per, men det er ikke sik­kert det er så en­kelt.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Seks av ti Ven­st­re-vel­ge­re opp­gir alt­så at de vil stem­me på and­re par­ti­er enn Ven­st­re, som de stem­te sist. Det er al­vor­lig for par­ti­et - 58 pro­sent av vel­ger­ne de­res har vendt dem ryg­gen. Had­de den­ne må­lin­gen vært valg­re­sul­ta­tet had­de Ven­st­re gått fra ni man­da­ter på Stor­tin­get til bare to. Og det er alt­så in­gen grunn til å tro at den­ne må­lin­gen bare er et blaff. På al­le NRKS parti­baro­met­re i 2017 har det gam­le par­ti­et blitt målt til un­der sperre­gren­sen. Selv et­ter lands­mø­tet i Åle­sund, hvor par­ti­et fikk stort fo­kus, ble de bare målt til 3,2 pro­sent. Skal de gjø­re et valg de kan leve med må de bret­te opp er­me­ne, men det er ikke så lett å få øye på hva de skal job­be med.

De mis­ter bare fle­re stem­mer til Ar­bei­der­par­ti­et, og det er et pa­ra­doks for det er få and­re par­ti­er Skei Gran­de snak­ker om med så stor for­akt.

I mot­set­ning til and­re små par­ti­er som kjem­per mot sperre­gren­sen har ikke Ven­st­re det­te grunn­fjel­let i or­ga­ni­sa­sjons­li­vet el­ler i vel­ger­mas­sen som er knyt­tet til spe­si­fik­ke in­ter­es­ser. Tri­ne Skei Gran­de me­ner har­de kli­ma­kam­per har øde­lagt, men det er opp­lagt vans­ke­lig for man­ge Ven­st­re-vel­ge­re at par­ti­et også støt­ter en re­gje­ring med en umu­si­kalsk inn­vand­rings­re­to­rikk. Ven­st­re har his­to­risk vært li­be­ralt, også i inn­vand­rings­spørs­mål. Men i man­ge sa­ker blir det for­vir­ren­de at par­ti­et støt­ter re­gje- rin­gen så eks­pli­sitt, sam­ti­dig som de kjem­per så hardt mot Frp.

Når Skei Gran­de sta­dig min­ner om at en stem­me til Ven­st­re er en stem­me til Er­na Sol­berg, så er det også en på­min­nel­se om at da kan vel­ger­ne rett og slett bare stem­me Høy­re. Og det er det man­ge gjør: 8 pro­sent av de som stem­te Ven­st­re sist vel­ger nå Høy­re. De mis­ter bare fle­re stem­mer til Ar­bei­der­par­ti­et, og det er et pa­ra­doks, for det er få and­re par­ti­er Skei Gran­de snak­ker om med så stor for­akt. Men hele 17 pro­sent av venstre­stem­me­ne hen­nes vil­le nå gått til Ar­bei­der­par­ti­et, og da er det grunn til å spør­re hvor godt parti­le­del­sen kjen­ner sine vel­ge­re.

Ven­st­re vil nå job­be for å nå ut med sine vin­ner­sa­ker, grûn­der-støt­te, skole­po­li­tikk og mil­jø, og bli flin­ke­re til å vise hvil­ke sei­re par­ti­et har hatt som støtte­spil­ler til de blå-blå. De er et num­mer-to par­ti for man­ge vel­ge­re, men de må vel­ge seg noen ster­ke­re vin­ner­sa­ker hvis vel­ger­ne skal vel­ge dem.

Tri­ne Skei Gran­de tror at har­de kli­makrang­ler har kos­tet par­ti­et dyrt, men det er nok at­skil­lig fle­re år­sa­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.