Sel­ger topp­lei­lig­het til 20 mill.

Jon Nord­mo måt­te gi 20 pro­sent ra­batt på pris­for­lan­gen­de, og god­tok 20 mil­lio­ner kro­ner for Tan­gen-bo­li­gen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

– Vi er for­nøyd med han­de­len. Vi opp­nåd­de ikke pris­an­tyd­ning, men det er vel sånn at mar­ke­det be­stem­mer, sier Jon Nord­mo til Fædre­lands­ven­nen.

Tann­le­gen sat­te pris­re­kord for lei­lig­he­ter i Kris- tian­sand da han slo sam­men to lei­lig­he­ter på By­stran­da for 17,7 mil­lio­ner kro­ner i 2012.

I fjor la han bo­li­gen ut for salg med pris­an­tyd­ning 25 mil­lio­ner. Den lig­ger i sjet­te eta­sje i By­stran­da Park, og om­fat­ter 274 kvad­rat­me­ter gulv, 130 kvad­rat­me­ter pri­vat ter­ras­se pluss en mind­re bal­kong.

– ENIGE TIL SLUTT

– Vi har hatt fle­re in­ter­es­sen­ter, og til slutt kom et kon­kret bud. Et­ter for­hand­lin­ger og litt fram og til­ba­ke ble vi enige til slutt, opp­ly­ser ei­en­doms­meg­ler Mor­gan Karl­sen fra Pri­vatmegle­ren i Kris­tian­sand.

Kjø­pe­re er Mo­na Ri­ta og Tho­re Bert­helsen. Han er kjent som topp­sjef for telekom­sel­ska­pet Pho­nero og grün­der av Vente­lo.

I vår ble det kjent at Pho­nero sel­ges til Te­lia, og at 52-årin­gen kan inn­kas­se­re 161 mil­lio­ner kro­ner for sin ei­er­post på sju pro­sent.

Si­den 2007 har Bert­helsen bodd i en 500 kvad­rat­me­ters vil­la i sol­si­den på Hå­nestan­gen.

Ca­thri­ne Ras­mus­sen har da­gens pris­re­kord, et­ter at hun i fjor flyt­tet inn i to lei­lig­he­ter som ble slått sam­men på Tan­gen Yt­terst til den net­te sum av 26,8 mil­lio­ner kro­ner.

RE­KORD FOR FALL

To­re Han­sen-tan­gen over­tar tro­lig re­kor­den når han i som­mer flyt­ter inn i topp­lei­lig­he­ten i pre­sti­sje­pro­sjek­tet Kirke­gata 2, til en pris han selv har opp­gitt til mel- lom 25 og 30 mil­lio­ner kro­ner.

De­ret­ter er det Bjar­ne Skei­es tur, når han nes­te vår over­tar sin nye lei­lig­het ved Strand­pro­me­na­den for over 30 mil­lio­ner kro­ner, slik Fædre­lands­ven­nen skrev før hel­ga.

– Det er en litt sne­ver kjøpe­grup­pe, men in­ter­es­sen har vært bra. Folk har vur­dert den­ne opp mot and­re lei­lig­hets­pro­sjek­ter, og det har vist seg at pris­ni­vå­et er gang­bart, sier ei­en­doms­meg­ler Karl­sen.

Jon Nord­mo har nå flyt­tet nær­me­re kon­to­ret på Lund. Tann­le­gen, som le­ver av at Ka­ri­us og Bak­tus byg­ger kryp­inn i kris­tian­san­der­nes ten­ner, had­de i 2016 et over­skudd på 1,35 mil­lio­ner av om­set­nin­gen på 11,2 mil­lio­ner kro­ner.

FOTO: ARKIVFOTO

Topp­lei­lig­he­ten på nær­me­re 300 kvad­rat­me­ter i By­stran­da Park er nå solgt.

FOTO: ARKIVFOTO

Tho­re Bert­helsen og hans kone, Mo­na Ri­ta, har kjøpt lei­lig­he­ten i By­stran­da park for 20 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.