Per Ju­ell Larsen inn­stilt som ny lens­mann i Søg­ne og Song­da­len

Per Ju­ell Larsen (52) fra Aren­dal er inn­stilt som ny lens­mann i Søg­ne og Song­da­len.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRISTENSEN JAN ODDVAR EIDE

Ju­ell er i dag sek­sjons­sjef i Ag­der po­liti­dis­trikt med fo­kus på or- ga­ni­sa­sjons­ut­vik­ling og le­del­se, og har i tre år vært an­satt po­liti­mes­te­rens stab. 52-årin­gen som er bo­satt på His­øy, har bak­grunn som sek­sjons­le­der hos Nams­man­nen i Aren­dal, og har vært lens­mann i 14 år. Dels i Fro­land og dels i VestTele­mark.

– Per Ju­ell Larsen er inn­stilt som ny lens­mann, men det gjen­står noen for­mel­le ting før han tak­ker en­de­lig ja, sier Odd Joar Svens­son, le­der for HR og HMS i Ag­der-po­li­ti­et.

52-årin­gen etter­føl­ger Ter­je Pe­der­sen.

De øv­ri­ge sø­ker­ne til stil­lin­gen var Ter­je Er­klev (46), bo­satt i Vågs­bygd, Kris­tian­sand (po­liti­første­be­tjent ved Søg­ne og Song­da­len lens­manns­kon­tor. Spe­si­elt an­svar for fore­byg­ging av kri­mi­na­li­tet, Jor­unn Hæ­stad (42), bo- satt i Hø­våg (po­liti­råd­gi­ver), har det sis­te året hatt per­mi­sjon som lens­mann i Bir­ke­nes for å job­be for FN i Sør-su­dan, Lok­man No­mat (27), bo­satt i Lar­vik (po­liti­be­tjent) og Mor­ten Se­vald­son Næss (37), bo­satt på Re­na (po­liti­be­tjent).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.