FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KILDE: KREFT­RE­GIS­TE­RET

Slik sjek­ker du fø­flek­ke­ne

● Fø­flekkreft kan kom­me i en ny fø­flekk el­ler i en du har fra før, og fø­flek­ken vil of­test skil­le seg ut fra de and­re fø­flek­ke­ne du har. Hvis en fø­flekk for­and­rer seg slik, er det vik­tig å gå tid­lig til fast­le­gen:

● S - Stør­re enn før, i tyk­kel­se el­ler i bred­den

● A - Asym­met­risk form og ujevn kant mot hud­en

● F - Fler­far­get, ofte med svar­te par­ti­er

● E - End­ret i form og far­ge

● Følg også med hvis en fø­flekk klør, blør el­ler dan­ner et sår som ikke vil gro. Sym­pto­me­ne be­hø­ver ikke å være kreft, men du bør få en lege til å sjek­ke dem.

Til­tak for å re­du­se­re ri­si­ko for å få fø­flekkreft

● Bruk av sol­krem med minst fak­tor 15 mins­ker ri­si­ko for å få fø­flekkreft.

● Unn­gå over­dre­ven so­ling, og ta pau­ser fra sola.

● Unn­gå so­la­ri­um, det gjel­der også om so­la­ri­um bru­kes som un­der­lag for na­tur­lig so­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.